польский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Al met al ...
W sumie...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Over het geheel ...
Ogólnie...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Подведение итогов
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой