немецкий | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Используется для описания использованных вами методов исследования
Samengevat ...
Zusammenfassend...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Samenvattend ...
Zusammenfassend...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Al met al ...
Im Großen und Ganzen...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Over het geheel ...
Insgesamt...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alles wijst erop dat ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Over het geheel genomen ...
Alles in allem...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Подведение итогов
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой