английский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Используется в качестве вступления при подведении итогов
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Используется для описания использованных вами методов исследования
Samengevat ...
To sum up…
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Samenvattend ...
In summary, …
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Al met al ...
All in all…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Over het geheel ...
By and large…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Over het geheel genomen ...
On balance…
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Подведение итогов
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Используется для подтверждения исследуемых идей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой