шведский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Используется для описания использованных вами методов исследования
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
总之,...
Till slut...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
权衡一下,...
På det hela taget ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Подведение итогов
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Используется для подтверждения исследуемых идей
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой