китайский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
我们以说明...开始这篇论文
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
前面的讨论旨在...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
假设被...方面的数据验证
Используется для описания использованных вами методов исследования
Tóm lại...
总结来说,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Tóm lại...
归纳一下,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Về tổng thể...
总之,...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Nhìn chung...
总体而言,...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...让我们得出...的结论
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
上述论据证实...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
我们可以看出...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
所有这些都指向...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
... có thể giúp chứng tỏ...
了解...可以帮助揭示...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Nhìn nhận một cách khách quan...
权衡一下,...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
因此,我们的论点是有一些因素...
Подведение итогов
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой