английский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
Используется для описания использованных вами методов исследования
Tóm lại...
To sum up…
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Tóm lại...
In summary, …
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Về tổng thể...
All in all…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Nhìn chung...
By and large…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Подведение итогов
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Используется для подтверждения исследуемых идей
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой