датский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Используется для описания использованных вами методов исследования
To sum up…
Til at opsummere...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
In summary, …
Summarisk,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
All in all…
Alt i alt...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
By and large…
I det store og hele...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
On balance…
Ligevægtigt...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Подведение итогов
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Используется для подтверждения исследуемых идей
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой