французский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Используется, когда график выравнивается
Bilden visar ...
L'image contient...
Используется при описании рисунков
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Интерпретация диаграммы
Formen på diagrammet visar på att ...
La forme du graphique démontre que...
Интерпретация графика
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Интерпретация графика
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur ... respresenterar ...
Figure...représentant...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur ... visar ...
Figure...montrant...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... undersöker ...
Diagramme...examinant...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... skildrar ...
Diagramme...indiquant...
Используется как комментарий под диаграммой