испанский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Используется, когда график выравнивается
Bilden visar ...
Dentro de la figura se encuentra...
Используется при описании рисунков
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Интерпретация диаграммы
Formen på diagrammet visar på att ...
La forma del gráfico demuestra que...
Интерпретация графика
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Интерпретация графика
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur ... respresenterar ...
La figura... representa...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur ... visar ...
La figura... muestra...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... undersöker ...
El diagrama... analiza...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... skildrar ...
El diagrama... representa...
Используется как комментарий под диаграммой