венгерский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Используется, когда график выравнивается
Bilden visar ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Используется при описании рисунков
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Интерпретация диаграммы
Formen på diagrammet visar på att ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Интерпретация графика
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Интерпретация графика
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur ... respresenterar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Figur ... visar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... undersöker ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... skildrar ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой