испанский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Используется, когда график выравнивается
V obrázku je obsažen(a)...
Dentro de la figura se encuentra...
Используется при описании рисунков
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Интерпретация диаграммы
Tvar grafu ukazuje, že...
La forma del gráfico demuestra que...
Интерпретация графика
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Интерпретация графика
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
La figura... representa...
Используется как комментарий под диаграммой
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
La figura... muestra...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zkoumá...
El diagrama... analiza...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... znázorňuje
El diagrama... representa...
Используется как комментарий под диаграммой