вьетнамский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Используется, когда график выравнивается
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Используется при описании рисунков
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Интерпретация диаграммы
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Интерпретация графика
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Интерпретация графика
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Используется как комментарий под диаграммой
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Используется как комментарий под диаграммой
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Используется как комментарий под диаграммой
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Используется как комментарий под диаграммой