нидерландский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Используется, когда график выравнивается
Resmin içinde ... de dahil durumda.
De afbeelding bevat ...
Используется при описании рисунков
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Интерпретация диаграммы
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Интерпретация графика
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Интерпретация графика
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Используется как комментарий под диаграммой
... figürü ...'i gösteriyor.
Afbeelding ... toont ...
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... onderzoekt ...
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... beschrijft ...
Используется как комментарий под диаграммой