шведский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Используется, когда график выравнивается
Rysunek zawiera...
Bilden visar ...
Используется при описании рисунков
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Интерпретация диаграммы
Z kształtu wykresu wynika, że...
Formen på diagrammet visar på att ...
Интерпретация графика
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Интерпретация графика
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Rysunek... przedstawia...
Figur ... respresenterar ...
Используется как комментарий под диаграммой
Rysunek... pokazuje...
Figur ... visar ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram...bada...
Diagram ... undersöker ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... skildrar ...
Используется как комментарий под диаграммой