китайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Используется, когда график выравнивается
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Используется при описании рисунков
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Интерпретация диаграммы
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Интерпретация графика
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Интерпретация графика
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Используется как комментарий под диаграммой
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram...bada...
示图...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Используется как комментарий под диаграммой