шведский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Используется, когда график выравнивается
De afbeelding bevat ...
Bilden visar ...
Используется при описании рисунков
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Интерпретация диаграммы
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Интерпретация графика
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Интерпретация графика
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur ... respresenterar ...
Используется как комментарий под диаграммой
Afbeelding ... toont ...
Figur ... visar ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram ... undersöker ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... beschrijft ...
Diagram ... skildrar ...
Используется как комментарий под диаграммой