немецкий | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Используется, когда график выравнивается
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Используется при описании рисунков
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Интерпретация диаграммы
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Интерпретация графика
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Интерпретация графика
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Используется как комментарий под диаграммой
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Используется как комментарий под диаграммой