шведский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Используется, когда график выравнивается
Dentro de la figura se encuentra...
Bilden visar ...
Используется при описании рисунков
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Интерпретация диаграммы
La forma del gráfico demuestra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Интерпретация графика
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Интерпретация графика
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

La figura... representa...
Figur ... respresenterar ...
Используется как комментарий под диаграммой
La figura... muestra...
Figur ... visar ...
Используется как комментарий под диаграммой
El diagrama... analiza...
Diagram ... undersöker ...
Используется как комментарий под диаграммой
El diagrama... representa...
Diagram ... skildrar ...
Используется как комментарий под диаграммой