тайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Используется, когда график выравнивается
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Используется при описании рисунков
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Интерпретация диаграммы
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Интерпретация графика
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Интерпретация графика
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Hình... minh họa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Используется как комментарий под диаграммой
Hình... thể hiện...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... cho thấy...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... mô tả...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Используется как комментарий под диаграммой