китайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
图表显示在...水平下保持稳定
Используется, когда график выравнивается
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
图片中包含...
Используется при описании рисунков
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
图表表明...,因此得出...
Интерпретация диаграммы
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
图表的变化表明...
Интерпретация графика
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Интерпретация графика
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
因此,该图表可以用来预测...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Hình... minh họa...
数字...代表...
Используется как комментарий под диаграммой
Hình... thể hiện...
数字...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... cho thấy...
示图...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... mô tả...
示图...描绘...
Используется как комментарий под диаграммой