английский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
The graphs show a plateau at the level of…
Используется, когда график выравнивается
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Within the picture is contained…
Используется при описании рисунков
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
This diagram represents…and therefore shows that…
Интерпретация диаграммы
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
The shape of the graph demonstrates that…
Интерпретация графика
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Интерпретация графика
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
The graph can thus be used to predict…
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Hình... minh họa...
Figure…representing…
Используется как комментарий под диаграммой
Hình... thể hiện...
Figure…showing…
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... cho thấy...
Diagram…examining…
Используется как комментарий под диаграммой
Biểu đồ... mô tả...
Diagram…depicting…
Используется как комментарий под диаграммой