нидерландский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Используется, когда график выравнивается
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Используется при описании рисунков
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Интерпретация диаграммы
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Интерпретация графика
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Интерпретация графика
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Используется как комментарий под диаграммой
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Используется как комментарий под диаграммой