вьетнамский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
The graphs show a plateau at the level of…
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Используется, когда график выравнивается
Within the picture is contained…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Используется при описании рисунков
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

This diagram represents…and therefore shows that…
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Интерпретация диаграммы
The shape of the graph demonstrates that…
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Интерпретация графика
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Интерпретация графика
The graph can thus be used to predict…
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figure…representing…
Hình... minh họa...
Используется как комментарий под диаграммой
Figure…showing…
Hình... thể hiện...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…examining…
Biểu đồ... cho thấy...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram…depicting…
Biểu đồ... mô tả...
Используется как комментарий под диаграммой