«yritys» на английском

FI

«yritys» перевод на английский

volume_up
yritys {имя существительное}
volume_up
yritys- {прилаг.}

FI yritys
volume_up
{имя существительное}

1. общее

yritys
volume_up
attempt {имя существительное}
Se on ensimmäinen yritys, mutta olen vakuuttunut siitä, että yritys voi onnistua.
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Myös komission aloitteesta tehty yritys muuttaa sitä epäonnistui Nizzassa.
An attempt which was made, partly on the Commission' s initiative, failed in Nice.
Toinen syy oli yritys saada autoteollisuuden kanssa aikaan vapaaehtoinen sopimus.
One was an attempt to get a voluntary agreement with the car industry.
yritys (также: asia, juttu, ala, liike)
volume_up
business {имя существительное}
Tätä virhettä ei pitäisi esiintyä laillisissa yritys- tai pankkisivustoissa.
It is unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Menestyvä yritys tarvitsee terveen kaupallisen strategian ja varman rahoituksen.
To succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.
Se tarkoittaa myös keskittymistä perusasioihin kuten keskikokoinen yritys tekisi.
It also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
yritys (также: vaiva, pyrkimys, ponnistus, vaivannäkö)
volume_up
effort {имя существительное}
Tämä neuvoston kanssa tehty kompromissi on yritys parantaa tilannetta.
This compromise with the Council is an effort to improve the situation.
Se on ensimmäinen yritys kuvata ja arvioida tähänastista surkeaa tilannetta.
It is the first effort to record and assess the woeful situation so far.
Tämä on EU:n ensimmäinen yritys käsitellä urheiluun liittyviä kysymyksiä.
This is the EU's first effort to deal with sporting matters.
yritys (также: hanke)
volume_up
enterprise {имя существительное}
Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelma (MEETS) (
Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) (
YritysSuomessa on hakutoiminto yritysten asiointipalveluille ja lomakkeille.
Enterprise Finland has a search facility for company administrative services and forms.
YritysSuomi-verkkosivustolla on sähköinen työkalu liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
An eTool for compiling a business plan is available on the website of Enterprise Finland.
yritys (также: firma)
volume_up
firm {имя существительное}
Yksityinen yritys ei voi päättää, ovatko menot asianmukaisia.
A private firm cannot decide whether the expenditure is appropriate.
Kyseinen yritys toimitti glykoosisiirappia tai siirappia hollantilaisille rehun valmistajille.
That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
Yksikään eurooppalainen yritys ei saa tavoitella kilpailuetuja hyväksikäytettyjen lasten kustannuksella.
No European firm should gain competitive advantage at the expense of maltreated children.
yritys (также: vuoro, siirto, kokeilu)
volume_up
go {имя существительное}
Yritys taantua takaisin vanhaan yksinkertaisesti hidastuttaisi tätä prosessia.
An attempt to go back to the old ways would simply hinder that process.
Minkä tuomarin luo EU:n kansalainen tai EU:n yritys voi mennä saadessaan rikossyytteen?
To which judge can an EU citizen or an EU enterprise go in the case of criminal prosecution?
Saryusz-Wolskin mietintö oli mielestäni rohkea yritys tähän suuntaan.
I think the Saryusz-Wolski report was a courageous attempt to go for it.
yritys (также: yhtiö)
volume_up
Co {имя существительное} [аббр.] (Company)
Se on teknologialtaan johtava yritys Euroopassa ja koko maailmassa useilla aloilla, erityisesti vaikean ja puhtaan palamisen sekä hiilidioksidin talteenoton alalla.
It is a technological leader in Europe, and in the world, in a number of fields, particularly in difficult and clean combustion and CO2 capture.
Tiedätte aivan hyvin, että Siemens, joka on suuri ja historiallinen yritys, on saanut useiden miljoonien eurojen arvoisia sopimuksia osarahoitetuista ohjelmista.
You know full well that Siemens, which is a large and historic company, has obtained contracts worth several million euros from co-funded programmes.
Yritys kertoi minulle toimineensa yhteistuotantovoimalana 20 vuoden ajan, minkä ansiosta vuosittain on säästynyt arviolta 700 000 tonnia hiiltä, mikä on merkittävä säästö.
They tell me they have supplied co-generation plant over the past 20 years, which has contributed to an estimated annual saving of 700 000 tonnes of carbon, which is a significant saving.
yritys (также: pyrkimys, ponnistus)
volume_up
endeavour {имя существительное} [формальн.]
Arvoisa puhemies, tämä yritys on käynnistynyt jo neljä vuotta sitten.
This endeavour started four years ago.
Mutta emme ole urheilukentällä, jossa pelkkä yritys riittää.
However, we are not engaged in a race, for which endeavour alone can suffice.
Se on uusi yritys pitää yhteyttä sellaisten talouselämän osapuolten ja edustajien välillä, jotka eivät ennen ole istuneet samassa pöydässä.
It is a new endeavour which will enhance communication between those members and leaders of economic life who have never before sat at the same table.
volume_up
establishment {имя существительное}
Yritys joutui yhtäältä pörssikeinottelun ja toisaalta populismin ja kansankiihotuksen kohteeksi.
The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other.
On ehdottoman tärkeää, että yritys säilyy telakkana ja että se on osa laivanrakennusteollisuutta eikä muuta teollisuutta.
It is absolutely essential that the establishment remains a shipyard and that it forms part of the shipbuilding industry and no other.
Olisi kauheaa, jos yritys, joka puolustautui kommunistien valtaa vastaan, romahtaisi Euroopan unionin direktiivien taholta tulevaan paineeseen.
It would be terrible if an establishment which defended itself against Communist power should collapse under pressure from European Union directives.
yritys (также: kuula, mahdollisuus, laukaus, paukku)
volume_up
shot {имя существительное}
Kuvainnollisesti sanottuna sillä on jäljellä viimeinen yritys.
To speak metaphorically, it has one last shot.

2. экономика

yritys (также: yhtiö, yhtymä, osakeyhtiö)
volume_up
corporation {имя существительное}
Yritys- tai yhtiövero on erittäin tärkeä meille, ja jokainen maa voi määrätä oman veroasteensa.
Company tax or corporation tax is very important to us and it is up to each country to set its own rate.
. - (PL) Arvoisa puhemies, saksalainen Qimonda-yritys, joka on yksi suurimmista muistisirujen valmistajista, on hakeutunut konkurssiin.
Mr President, the German Qimonda corporation, one of the largest memory chip manufacturers, has declared bankruptcy.
Sisämarkkinoihin eivät vaikuta vääristävästi niinkään niin kutsutut veroparatiisit, kuin liian korkeat yritys- ja kulutusverot.
It is not the tax oases that have a distorting effect on the internal market, but rather the excessively high corporation taxes and excise duties.

финские примеры использования для "yritys"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishKyseinen yritys on kokenut syrjintää Saksan arvonlisäveroviranomaisten taholta.
This undertaking is being discriminated against by the German VAT authorities.
FinnishOhjelmistojulkaisija on henkilö tai yritys, joka luo ja paketoi ohjelmistoja.
A software publisher is a person or company that creates or packages software.
FinnishTämä yritys on osoittanut, että toimivia vaihtoehtoja on mahdollista kehittää.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
FinnishSe oli epäonnistunut yritys. Se ei kuitenkaan ollut mielestäni Itävallan syytä.
It was a flop, although I do not think that was the fault of the Austrian Presidency.
FinnishValitettavasti yksikään yritys ei ole sijoittanut pääomaa Galileo-ohjelmaan.
Unfortunately, not one single undertaking has subscribed to the capital of Galileo.
FinnishYritystä ei välttämättä tarvitse itse perustaa vaan voidaan ostaa jo valmis yritys.
A company need not necessarily be set up; it is possible to buy an existing company.
FinnishUseilla kotiseutuni alueilla 50 työntekijän yritys ei olisi pieni vaan suuri.
In many parts of my area small would not be 50 employees; that would be big.
FinnishYritys ostaa tilauksia Microsoft Online Services -palveluiden asiakasportaalista.
Your company purchases subscriptions in the Microsoft Online Services Customer Portal.
FinnishTämä on ilmoitettu reaktorin kustannukseksi, jos saksalainen yritys E.ON rakentaa sen.
This is what a reactor is said to cost there if the German company E.ON builds it.
FinnishMiten mikään yritys voi toimia asianmukaisesti, jos näitä perustarpeita ei ole taattu?
How can a company operate properly without these basic needs being guaranteed?
FinnishMoni yritys on esittänyt huolenaiheita täytäntöönpanon aiheuttamista kustannuksista.
A number of companies have raised concerns over the cost of implementation.
FinnishLopputulos oli se, että yritys suljettiin ja 10 työntekijää irtisanottiin.
The result was that the company closed down and 10 more people were made redundant.
FinnishAlankomaalainen yritys Trafigura Beheer BV laivasi myrkylliset aineet Amsterdamista.
Toxic substances were shipped from Amsterdam by the Dutch company Trafigura Beheer BV.
FinnishGreencore-yritys ja maatalousministerimme käsittelivät asian huonosti.
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
FinnishNäistä 19 henkilöstä 17:llä oli pieni yritys, joka työllisti enintään kolme henkilöä.
Of those 19, 17 were small businesses that employed three people or less.
FinnishPalvelimesta vastaava yritys on täällä auttamassa ratkaisun löytämisessä.
The company responsible for the server has been brought in to help find the solution.
FinnishSe on pk-yritys, mutta sen markkina-arvo on nykyisin 1,6 miljardia euroa.
It is an SME, but has a market capitalisation currently of EUR 1.6 billion.
FinnishSe on metallialan yritys, joka sijaitsee Ranskan itäosassa ja on erikoistunut koneen osiin.
Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts.
FinnishMikä pieni yritys, johon myös oma yritykseni lukeutuu, voi selvitä Euroopan 55 säännöstä?
What small businessman - myself included - can cope with 55 sets of European rules?
FinnishKoska SWIFT on belgialainen yritys, palaamme aina tarkastelemaan Belgian lainsäädäntöä.
As SWIFT is a Belgian company, we are always being referred back to the Belgian State.