«valtuutus» на английском

FI

«valtuutus» перевод на английский

volume_up
valtuutus {имя существительное}

FI valtuutus
volume_up
{имя существительное}

1. общее

valtuutus (также: valtuus, valtakirja, mandaatti, toimikausi)
volume_up
mandate {имя существительное}
Nämä seikat on selvitettävä, ennen kuin komissiolle annetaan uusi valtuutus.
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
Tosin valtuutus koskee neuvottelujen rajausta eikä itse neuvottelujen jatkoa.
Admittedly, it is a mandate for the framing of negotiations and not for the consequences of these negotiations.
Vain YK:n valtuutus voi antaa oikeutuksen Irakin jälleenrakentamiseen.
Only a UN mandate can give legitimacy to the reconstruction of Iraq.
valtuutus (также: lupa, valtuuttaminen, oikeuttaminen, oikeutus)
volume_up
authorization {имя существительное}
Siksi on saatava selkeä valtuutus sille, että tukiohjelmissa kannatetaan myös alueellista alkuperää.
For this reason a specific authorization should be introduced, allowing the advertisement of regional origins within the framework of the proposed programmes.
Jotkut verkkokaupat tarjoavat tätä ja saattavat viitata tähän eri tavoin, kuten tietokoneen aktivointi, tietokoneen valtuutus, kirjaston palautus tai lisenssin synkronointi.
Some online stores offer this and might refer to it in different ways, such as computer activation, computer authorization, library restoration, or license synchronization.
valtuutus (также: valtakirja, suosituskirje)
volume_up
credential {имя существительное}
valtuutus (также: valtuuttaminen)
volume_up
empowerment {имя существительное}
valtuutus (также: valtakirja)
volume_up
power of attorney {имя существительное}
valtuutus (также: asiamies, valtuutettu, edustaja, valtakirja)
volume_up
proxy {имя существительное}
valtuutus (также: todistus, määräys, valtakirja, suojelija)
volume_up
warrant {имя существительное}
valtuutus (также: takuu, takuusitoumus)
volume_up
warranty {имя существительное}

2. политика

valtuutus (также: virkamääräys)
volume_up
commission {имя существительное}
Nämä seikat on selvitettävä, ennen kuin komissiolle annetaan uusi valtuutus.
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
Myönnän, että komission on oltava tehokas ja että sillä on oltava valtuutus tehtäväänsä.
I recognise that the Commission must be both effective and legitimate.
Komissio on kuitenkin valmis viemään asiaa eteenpäin, jos neuvostolta jossain vaiheessa saadaan selkeä valtuutus.
However, the Commission is ready to proceed further if there should at any stage be a clear mandate from the Council.

финские примеры использования для "valtuutus"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishMinun oli joissakin tapauksissa hankittava valtuutus ja toisissa yhteisymmärrys.
I had to get authorisation in some cases and consensus in some other cases.
FinnishParlamentti vaatii aivan oikein, että hänelle annetaan siihen laillinen valtuutus.
Parliament demands quite rightly that she be given legal powers.
FinnishKuten sanottu, tämä valtuutus on Euroopan unionille olennainen operaation etenemisen kannalta.
As mentioned, this authorisation was essential for the European Union so that the operation could go ahead.
FinnishJotkut sanovat, että sodalta puuttuu YK:n valtuutus.
Some state that the war was not sanctioned by the United Nations.
FinnishTämän päätöksen parlamentin puhemiehistö olisi voinut tehdä kauan sitten, koska sillä on siihen valtuutus.
Parliament's Bureau could have approved this decision long ago, since it had the authority to do so.
FinnishVarapuhemies Martinilla on parlamentin ja puhemiehen antama ehdoton valtuutus johtaa istuntoamme tänä aamuna.
The Vice-President, Mr Martin, enjoys the full confidence of the House and of the President to conduct our affairs this morning.
FinnishPelkään, että tilanne edellyttää pian väliintuloa, johon pitäisi kuitenkin saada Yhdistyneiden Kansakuntien valtuutus.
I am afraid that the situation will soon demand intervention, which should, however, be authorised by the United Nations.
FinnishTästä syystä Euroopan parlamentin, jolla on kansojen suora valtuutus, on oltava tiiviisti mukana Tampereella pidettävän kokouksen tapaisissa kokouksissa.
That is why the European Parliament, the product of the will of the people, must be closely associated to meetings such as Tampere.
FinnishMuutaman viime kuukauden kriisin aikana äskettäisillä tapahtumilla perusteltu valtuutus valtiontuelle on ollut olennaista talouden elpymisessä.
During the crisis of the past few months, the authorisation of the State aid justified by recent events has been fundamental for the recovery of the economy.
FinnishKun kyse on kaupallisista tai taloudellisista neuvotteluista, on olennaisen tärkeää, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä, mutta tällä äänellä on oltava valtuutus .
In terms of commercial or financial negotiations, it is essential that the European Union speaks with one voice. But this voice must be authorised.
FinnishHänen ehdotuksensa oli, että komitea kokoontuisi pääsihteerien tasolla siten, että näillä olisi poliittisten esimiestensä antama valtuutus - ranskaksi par délégation.
Her proposal was to allow this committee to meet at secretary-general level by way of an authorisation - par délégation in French - from their political bosses.
FinnishTämä toimielinten välinen sopimus ei sisällä suuria asioita, mutta siinä kuitenkin tunnustetaan, että yhteissääntelyyn tarvitaan ensin lainsäätäjän antama valtuutus.
This interinstitutional agreement does not contain an enormous amount, but it does contain recognition that to co-regulate you first need authorisation from the legislative authority.
FinnishTänä aamuna aiemmassa puheenvuorossani hahmottelemani kanta oli puheenjohtajamaan julkilausuma, jonka takana on neuvoston tuki ja sen vuoksi sillä on neuvoston valtuutus.
The position which I outlined this morning in my previous contribution is a Presidency statement which has the backing of the Council and therefore has the authority of the Council.
FinnishSe kertaa sen sijaan vain parlamentin enemmistön perinteiset ehdotukset oman instituution vallan lisäämisestä, vaikka siltä puuttuu kansan antama demokraattinen valtuutus.
Instead it repeats the traditional proposals from the Parliamentary majority of increased power for their own institutions, despite the obvious lack of popular and democratic legitimacy.
FinnishLiitteessä A lueteltujen lajien elävien yksilöiden siirtämiseen yhteisön sisällä tarvitaan sen jäsenvaltion hallintoviranomaisten valtuutus, jossa lajiyksilö on.
The movement within the Community of live specimens of a species listed in Annex A is subject to prior authorisation from a management authority of the Member State in which the specimen is located.
FinnishJos sinulla ei ole kokemusta laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmien vianmäärityksestä, kannattaa ehkä antaa kaapeli-TV-yhtiön asentajan hoitaa CableCARD-kortin asennus ja valtuutus.
If you're unfamiliar with troubleshooting hardware and software problems, it's probably best to rely on your local cable company technician to install and authorize the CableCARD for you.
FinnishKongon hallituksen on konkretisoitava sitoutumisensa demokratiakehitykseen ja ihmisoikeuksiin ja sen on sallittava Yhdistyneiden kansakuntien toteuttavan työtä, johon sillä on valtuutus.
The Congolese Government must put its commitments to democratization and human rights into effect, and it must allow the United Nations to carry out the work for which it has been mandated.