«suorittaa» на английском

FI

«suorittaa» перевод на английский

volume_up
suorittaa {глаг.}

FI suorittaa
volume_up
[suoritan|suorittanut] {глагол}

suorittaa (также: toteuttaa)
volume_up
carried out {прош.прич.}
Kolme, valvonta täytyy suorittaa samojen laatunormien perusteella.
Thirdly, supervision must be carried out on the basis of the same quality standards.
On kuitenkin tärkeää, että vaikutusanalyysin suorittaa riippumaton elin.
It is, however, important for this impact assessment to be carried out by an independent body.
Valtio suorittaa harvoin tarkastuksia rehun ja elintarvikkeiden valmistajien keskuudessa.
State checks are rarely carried out on feed and food producers.
suorittaa (также: saattaa, hoitaa, opastaa, vetää)
Maaliskuussa Eurooppa-neuvosto suorittaa Lissabonin prosessin väliarvioinnin.
In March, the European Council will conduct the mid-term review of the Lisbon process.
Pakistan puolestaan on ilmoittanut aikovansa suorittaa omia ydinkokeita.
Pakistan has announced that it will conduct its own nuclear weapons tests.
Mr President, I should like to conduct a little experiment.
suorittaa (также: tehdä, ratkaista, sopia, välttää)
volume_up
to do [did|done] {глаг.}
Tuomioistuimilla on vaikeuksia suorittaa tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti.
They are finding it ever more difficult to do their work rapidly and effectively.
Meidän täytyy suorittaa kunnollinen kattava vaikutustenarviointi.
What we have to do is carry out a proper comprehensive impact assessment.
Voimmeko suorittaa jonkinlaista sääntelyn vaikutusten arviointia, ennen kuin ryhdymme tähän?
Can we do some kind of regulatory impact assessment before we go down the line?
Se on ainoa tapa suorittaa tehtävä, jota varten meidät on valittu: Euroopan yhdistäminen.
It is the only way that we can fulfil the mandate which we were elected for: to unite Europe.
Tämä tehtävä on annettu sille perustamissopimusten nojalla, ja sen kuuluu suorittaa tämä tehtävä.
That task is conferred on it by the Treaties and it has a duty to fulfil it.
What tasks will it fulfil?
suorittaa (также: tehdä, esittää)
Voit suorittaa tehtävän valitulla Tekstitelevisio-sivulla toimimalla seuraavasti:
To perform a task on a selected Teletext page, do the following:
Totuusarvosuodattimien käyttäminen on toinen keino suorittaa tarkka etsintä.
Using Boolean filters is another way to perform a more precise search.
Pitäisi olla mahdollista suorittaa varainhoidon valvontaa, jotta avoimuus säilyy.
It should be possible to perform financial inspections, in order to maintain transparency.
suorittaa (также: kestää, viedä, tehdä, käynnistää)
volume_up
to run [ran|run] {глаг.}
Nämä komennot voi suorittaa Suorita järjestelmänvalvojana -komennolla.
To run these commands, you can use the Run as administrator command.
Valitse, milloin haluat suorittaa Windowsin muistin diagnostiikkatyökalun:
Choose between the two options for when to run the Memory Diagnostics Tool:
Napsauttamalla ehdotusta voit suorittaa haun kirjoittamatta enempää sanoja.
Click a suggestion to run the search without having to type any more words.
Monipuoliset työkalut ja tehokas suoritin auttavat tekemään tavoitteista totta.
It’s packed with tools and processing power to help you accomplish everything you set out to do.
Tämän ei kuitenkaan pitäisi haitata ohjelman käyttöä, sillä useimpien Telnetin toimintojen suorittaminen ei edellytä niiden käyttöä.
You can only type text commands and you cannot use a mouse, but that's probably okay because you don't need those things to accomplish most things you'll want to use Telnet for.
suorittaa (также: täyttää velvollisuus, ampua, laueta, laukaista)
volume_up
to discharge [discharged|discharged] {глаг.} [формальн.]
Kun vastuuvapauden myöntämisestä oli kieltäydytty, kaksi elintä suoritti tutkimuksia: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja OLAF.
As a result of the refusal to grant discharge, two bodies carried out investigations: the European Court of Auditors and OLAF.
Myös kansallisia parlamentteja on tuettava – samasta määrästä – jotta ne voivat suorittaa seurantatehtävänsä paremmin yhdessä kansalaisyhteiskunnan valvontaryhmien kanssa.
There also needs to be support – paid out of the same amount – for national parliaments, enabling them to better discharge their monitoring function together with the watchdogs.
suorittaa (также: toteuttaa)
Parlamentti uskoo, että teillä on vakaa aikomus suorittaa loppuun uuden komission historiallinen tehtävä.
This House believes you have every intention of fulfilling the incoming Commission’s historic mission.
Mielestämme erityisen etiikkatyöryhmän perustaminen ei ole välttämätöntä, vaan olemme neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että nykyinen työryhmä voi suorittaa tehtävät.
We do not consider it necessary to set up a special ethics committee, but share the views of the Council that the tasks can be fulfilled by the existing committee.
suorittaa (также: tehdä, syyllistyä)
suorittaa (также: kääntyä, pyöristää)
EU:n laajuisen pankkien stressitestien seuraavan kierroksen suorittaa tulevien kuukausien aikana vastikään perustettu Euroopan pankkiviranomainen (EPV).
The next round of EU-wide bank stress tests will be conducted in the next months by the newly established European Bank Authority (EBA).

финские примеры использования для "suorittaa"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishJoitakin opintoja voi suorittaa myös osa-aikaisesti, iltaisin tai etäopiskeluna.
Some courses can be studied part-time, in the evenings or by distance learning.
FinnishLaajentuminen on suurin tehtävä, joka meidän pitää suorittaa Euroopan unionissa.
Enlargement is the largest issue we have to work on within the European Union.
FinnishJuuri tällä hetkellä armeija suorittaa pääkaupungissa etsintöjä ja pidätyksiä.
The army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
FinnishJos komento voidaan suorittaa pikanäppäimen avulla, se näkyy komennon vieressä.
If a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
FinnishSe on yksi niistä tehtävistä, joita FVO suorittaa tarkastuskertomuksissaan.
That is one of the jobs that is undertaken by the FVO in its inspection reports.
FinnishVarsinkin ennakkomaksut voitaisiin suorittaa kokonaisuudessaan toukokuun alussa.
The advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
FinnishAiomme selvittää, mitä tapahtui, sekä suorittaa tarkemmat tutkimukset ja analyysit.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
FinnishJoillakin aloilla me otamme tehtäviä, joita emme todellisuudessa voi suorittaa.
In some areas we are taking on tasks that, in reality, we cannot carry out.
FinnishMeidän on pantava alulle toimielinten liitto, jotta voisimme suorittaa nämä tehtävät!
We should establish a federation of institutions in order to achieve these tasks!
FinnishErona on, että voit suorittaa hakuja myös epämuodollisemmalla menetelmällä.
The difference is that you can also enter searches using a less formal method.
FinnishTällä hetkellä on hyvin epäselvää, kuka tällaisia tutkimuksia suorittaa.
At the moment it is particularly unclear who is undertaking such investigations.
FinnishNapsauttamalla komentopainiketta voit suorittaa komennon (tehdä jotain).
A command button performs a command (makes something happen) when you click it.
FinnishJos komennon voi suorittaa pikanäppäimellä, se näkyy komennon vieressä.
If a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
FinnishYhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) suorittaa laajan tutkimuksen.
The US Environmental Protection Agency (EPA) is undertaking a major study.
FinnishKomissio suorittaa parhaillaan yhteisön nykyisen verolainsäädännön tarkastusta.
The Commission is currently carrying out a review of the existing Community tax legislation.
FinnishMeidän velvollisuutenamme on valvoa, että komissio suorittaa työnsä loppuun saakka.
It is our duty to ensure that the Commission follows through its work.
FinnishArvoisa puhemies, alustavasti yhteensovittamisen suorittaa komissio.
Mr President, it will in the initial position be coordinated by the Commission.
FinnishWindowsin aktivointi täytyy suorittaa kolmen päivän kuluessa laitteiston muuttamisesta.
You will have three days to activate your copy of Windows after changing your hardware.
FinnishNäin ollen Euroopan unionin täytyy suorittaa uusi arviointi keväällä 1999.
The European Union must respond by reassessing it in the spring of 1999.
FinnishJoissakin kannettavissa tietokoneissa, Display-näppäimen painaminen voi suorittaa zoomauksen.
On some portable computers, pressing the Display key may cause zooming instead.