«seuraus» на английском

FI

«seuraus» перевод на английский

volume_up
seuraus {имя существительное}

FI seuraus
volume_up
{имя существительное}

seuraus (также: merkitys, tulos, tärkeys)
volume_up
consequence {имя существительное}
Tämä on viime vuoden joulukuussa tehdyn neuvoston päätöksen oikeudellinen seuraus.
That is the legal consequence of the Council's decision of December last year.
Mikä on tällaisen kielteisen tarkastuslausuman poliittinen seuraus?
What is the political consequence of this non-positive Statement of Assurance?
Se on yksinkertaisesti hyväksyttyjen toimien luonteesta johtuva looginen seuraus.
It is simply a logical consequence of the nature of the measures adopted.
seuraus (также: vaikutelma, tuntu, vaikutus)
volume_up
effect {имя существительное}
Kuulon menetys on eittämättä kaikista tunnetuin pahanlaatuinen melun seuraus.
Loss of hearing is clearly the most widely-known harmful effect of noise.
Lapsityövoima on kuitenkin sekä köyhyyden syy että sen seuraus.
However, child labour is both a cause and an effect of poverty.
Onhan tämä myös yksi mahdollinen seuraus. Meidän on varottava, ettei näin tapahdu.
So that is another potential effect and one that we must prevent.
seuraus (также: seuranta)
volume_up
follow-up {имя существительное}
Täten siitä tuli komission toimintasuunnitelman konkreettinen seuraus.
In that way it was a concrete follow-up of the Commission's plan of action.
Se on merkittävä edistysaskel, mutta palautan kuitenkin mieliin, että tämä valkoinen kirja on seuraus parlamentin vuonna 1994 eli kuusi vuotta sitten hyväksymästä päätöslauselmasta.
This is an important step forwards, but let me remind you all the same that this White Paper is the follow-up to a Parliament resolution adopted in 1994, that is to say, six years ago.
seuraus (также: jälkiseuraus)
volume_up
repercussion {имя существительное}
Toinen seuraus on se, että korjaustöihin käytetään alihankkijayrityksiä, minkä vuoksi erityisesti väliaikaiset työntekijät eivät ole tietoisia yrityksen tilanteesta.
Another repercussion is that repair activities are carried out by hired companies.
seuraus
volume_up
sequent {имя существительное}

финские примеры использования для "seuraus"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishSe on välitön seuraus esteettömästä verokilpailusta yhtenäisillä sisämarkkinoilla.
It is the direct result of unchecked tax competition on a uniform internal market.
FinnishYK: n ihmisoikeuksien julistus, jota me tänään juhlimme, oli julman sodan seuraus.
The UN declaration we are celebrating today was the outcome of a terrible war.
FinnishSe olisi todellakin nykyisen ehdotuksen seuraus, jos sitä ei tarkistettaisi.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
FinnishEmme saa kuitenkaan unohtaa, että tämä tilanne on traagisen historian seuraus.
We must not forget, however, that this situation is the product of a tragic history.
FinnishTietysti kyseessä on jälleen yksi haitallinen seuraus Lissabonin sopimuksesta.
Of course, this is another of the baleful consequences of the Lisbon Treaty.
FinnishSeuraus: 548 000 tupakkaan kuollutta vuodessa, 654 heistä luxemburgilaisia.
The result is 548 000 tobacco-related deaths per year including 654 in Luxembourg.
FinnishKyseessä on POP-ohjelmassa olevan puutteen automaattinen oikeudellinen seuraus.
It is automatically a legal result of a shortfall in a MAGP, so there is no blackmail.
FinnishMikä on seuraus siitä, että Ruotsi ottaa käyttöön rutiinirajatarkastuksia?
What would be the result if Sweden still introduced routine border inspections?
FinnishRadikalismi on niin ikään seuraus erittäin monien nuorten ihmisten tyytymättömyydestä.
Radicalism, too, is the result of dissatisfaction among the masses of young people.
FinnishOn totta, että tämän välitön seuraus ovat sokerin sisäiset erikoishinnat.
It is true that the corollary of this situation is a specific internal price.
FinnishArvoisa komissio jäsen, tammikuun kaasukriisillä oli varmasti yksi myönteinen seuraus.
Commissioner, the gas crisis in January certainly had one positive outcome.
FinnishKatsomme, että nämä rakenteet ovat demokraattisesti valittujen elinten suora seuraus.
We consider these structures to be the direct product of democratically elected bodies.
FinnishJerusalemin itäosan haltuunotto oli seuraus ulkoa tulevasta suuresta aggressiosta.
East Jerusalem was captured as a result of a major external offensive.
FinnishTämä on talouskriisin ja kansallisten budjettileikkausten looginen seuraus.
That is the logic of the crisis and the logic of national budget cuts.
FinnishSwobodan mietintö on Helsingin päätöksen seuraus ja siten välttämätön.
The Swoboda report is one outcome of the Helsinki decision and is therefore important.
FinnishTällaisen kehämäisyyden välitön seuraus on, että valtion tulot vähenevät.
The immediate impact of this cyclicity is a reduction in state revenue.
FinnishSisämarkkinat ovat jo nyt luonnollinen seuraus käskystä "kuluta".
The internal market is already a corollary of the commandment "thou shalt consume".
FinnishAloitetaan tunnistuksesta ja rekisteröinnistä, merkitseminen on niiden looginen seuraus.
The first move is identification and registration, and labelling is the logical next step.
FinnishSiitä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset ovat välttämätön seuraus valtion demokraattisuudesta.
If restrictions have to be imposed, that is an imperative of the democratic state.
FinnishYksi ei ole seuraus toisesta, mutta kaikki vahvistavat toisiaan.
The one does not follow from the other, but they should reinforce each other.