«riippumattomuus» на английском

FI

«riippumattomuus» перевод на английский

volume_up
riippumattomuus {имя существительное}

FI riippumattomuus
volume_up
{имя существительное}

riippumattomuus (также: itsenäisyys)
volume_up
independence {имя существительное}
Euroopan tilastollisen tutkimuksen tieteellinen riippumattomuus on taattava.
The scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
Ensinnäkin kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus.
First there is the independence of the national regulatory authorities.
Riippumattomuus on välttämätön tekijä pyrittäessä ylläpitämään hintavakautta.
Independence is an indispensable element which facilitates the pursuit of price stability.

финские примеры использования для "riippumattomuus"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishKuten sanoin, yksi selkeä tavoite on näiden kahden politiikan riippumattomuus.
One clear objective, as I said, is that these two policies should be independent.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että riippumattomuus vain lujittaisi viraston vaikutusvaltaa.
I am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
FinnishEKP:n onnistuneen politiikan edellytyksenä on sen poliittinen riippumattomuus.
If the policies of the ECB are to be successful, it must be politically independent.
FinnishRiippumattomuus vapauttaa aivan liian usein rikoksiin liittyvästä vastuusta.
All too often sovereignty relieves the prince of criminal liability.
FinnishTässä tapauksessa on varmistettava tutkintaelinten riippumattomuus.
What matters, in this case, is to ensure that the investigating bodies are independent.
FinnishJuuri se, että tämä riippumattomuus on olemassa, voisi tehdä vuoropuhelusta niin kiinnostavan.
The very presence of this autonomy could make the dialogue so interesting.
FinnishTavoitteena täytyy olla ja onkin tilintarkastuksen tehokkuus ja riippumattomuus.
The objective must and will remain to aim for the effective and independent auditing of accountants.
FinnishVoidaanko niillä taata Euroopan unionin rahoituksellinen riippumattomuus?
Do they guarantee the financial autonomy of the European Union?
FinnishSamalla olen varma, että eurooppalainen riippumattomuus vahvistuu tulevaisuudessa asteittain.
At the same time, I am sure that European sovereignty will gradually strengthen in the future.
FinnishKollektiivinen riippumattomuus juontaa luonnollisesti juurensa tästä kollektiivisesta johonkin kuulumisen tunteesta.
Collective sovereignty naturally arises from this sense of collective belonging.
FinnishEsittelijän lopullisena tavoitteena on täydellinen rahoituksellinen riippumattomuus jäsenvaltioista.
The rapporteur' s ultimate goal is complete financial autonomy with regard to the Member States.
FinnishToiseksi: oikeuden riippumattomuus pitää varmistaa myös Turkissa.
FinnishRiskien ja tuottojen raportoinnin riippumattomuus on keskeinen periaate EKP:n sijoitustoiminnassa.
The independent reporting of risk and performance is a key feature of the ECB’s investment framework.
FinnishTästäkin syystä riippumattomuus on ratkaisevan tärkeää.
For that reason, too, it is vital to have an independent element.
FinnishOn välttämätöntä turvata julkisten televisiopalvelujen laatu, eli moniarvoisuus, avoimuus ja riippumattomuus.
It is essential to safeguard quality public television that is pluralistic, open and independent.
FinnishTässä korostuu myös Euroopan keskuspankilta edellytetty riippumattomuus, jota mietinnössä painotettiin.
That also underlines the need for the European Central Bank to be independent, as underlined in the report.
FinnishTämä riippumattomuus vaikuttaa kuitenkin epätäydelliseltä, sillä sen heikko kohta on poliittinen riippumattomuus.
This autonomy, however, seems to be incomplete, as it reveals a flaw in terms of political autonomy.
FinnishMielestämme Puolan riippumattomuus varmistetaan paremmin kuulumalla Euroopan unioniin kuin jäämällä sen ulkopuolelle.
We believe Poland’s sovereignty will be better secured within the European Union than outside it.
FinnishEuroopan parlamentin riippumattomuus olisi taattu, jos emme olisi edustettuna tällaisessa foorumissa.
After all, by not being represented on such a forum, the European Parliament's independent position is guaranteed.
FinnishAvainkysymyksenä on jäsenvaltioiden verotuksellinen riippumattomuus ja verotaakan pienentämiseen liittyvät riskit.
The key issue concerns Member States’ tax sovereignty and the risks inherent in eroding the tax burden.