«riippumattomuus» на английском

FI

«riippumattomuus» перевод на английский

volume_up
riippumattomuus {имя существительное}
volume_up
taloudellinen riippumattomuus {имя существительное}
EN
FI

riippumattomuus {имя существительное}

volume_up
riippumattomuus (также: itsenäisyys)
volume_up
independence {имя существительное}
Euroopan tilastollisen tutkimuksen tieteellinen riippumattomuus on taattava.
The scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
Ensinnäkin kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus.
First there is the independence of the national regulatory authorities.
Riippumattomuus on välttämätön tekijä pyrittäessä ylläpitämään hintavakautta.
Independence is an indispensable element which facilitates the pursuit of price stability.

финские примеры использования для "riippumattomuus"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishRiippumattomuus on paikallaan, mutta myös parlamentaarinen vuoropuhelu on tarpeen.
Independence is a proper issue, but we also need to have Parliamentary dialogue.
FinnishKuten sanoin, yksi selkeä tavoite on näiden kahden politiikan riippumattomuus.
One clear objective, as I said, is that these two policies should be independent.
FinnishRomanian oikeuslaitoksen riippumattomuus on siis kehittymässä parempaan suuntaan.
So, things are improving in terms of the independence of Romania's justice system.
FinnishLehdistön riippumattomuus ja vapaus on ehdottoman tärkeää demokratian kannalta.
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
FinnishEuroopan tilastollisen tutkimuksen tieteellinen riippumattomuus on taattava.
The scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että riippumattomuus vain lujittaisi viraston vaikutusvaltaa.
I am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
FinnishEKP:n onnistuneen politiikan edellytyksenä on sen poliittinen riippumattomuus.
If the policies of the ECB are to be successful, it must be politically independent.
FinnishSiirryn tarkastelemaan viimeistä asiaa, joka on niin ikään tärkeä: riippumattomuus.
I come now to the last point, which is also an important one: independence.
FinnishEpäilyjä on herättänyt myös oikeuslaitoksen riippumattomuus ja objektiivisuus.
There are also doubts about the judiciary’s independence and objectivity.
FinnishOikeusasiamiehen työn peruspilareita ovat riippumattomuus ja avoimuus.
The basic pillars of the work of the Ombudsman are independence and transparency.
FinnishTästä syystä niiden riippumattomuus on varmistettava ja se on taattava kaikkina aikoina.
Their independence needs, therefore, to be ascertained and maintained at all times.
FinnishTiedotusvälineiden hallinnoinnin riippumattomuus ja sananvapaus eivät ole neuvoteltavissa.
The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.
FinnishInstituutiomme ovat riippumattomia, mutta riippumattomuus ei tarkoita välinpitämättömyyttä.
Our institutions are independent, but independence does not mean indifference.
FinnishRiippumattomuus on välttämätön tekijä pyrittäessä ylläpitämään hintavakautta.
Independence is an indispensable element which facilitates the pursuit of price stability.
FinnishKuudentena pääkohtana ovat ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden riippumattomuus.
Sixthly, freedom of expression and independence of the mass media.
FinnishEU:n riippumattomuus energia-alalla turvataan Nabucco-hankkeen täytäntöönpanolla.
The EU's energy independence will be guaranteed by the implementation of the Nabucco project.
FinnishOn erityisen tärkeää, että EKP:n riippumattomuus on ollut ja on jatkossakin taattu.
It is particularly important that the independence of the ECB has been, and remains, secure.
FinnishKomission riippumattomuus ja vahvuus ovat avain sen tehokkaaseen Euroopan-johtajuuteen.
The Commission's independence and strength are key to its effective leadership in Europe.
FinnishEKP: lle annetaan suurempi riippumattomuus ja valta kuin millekään muulle pankille maailmassa.
The ECB will have greater independence and power than any other bank in the world.
FinnishTämä on aivan ymmärrettävää, koska riippumattomuus ei välttämättä tarkoita eristäytymistä.
That is quite understandable because independence does not necessarily mean isolation.