«laajentaminen» на английском

FI

«laajentaminen» перевод на английский

volume_up
laajentaminen {имя существительное}
FI

laajentaminen {имя существительное}

volume_up
laajentaminen (также: lisäaika, laajennus, lisärakennus, pidennys)
volume_up
extension {имя существительное}
Euroalueen ulkopuolisia setelivarastoja koskevan ohjelman laajentaminen
Extension of the extended custodial inventory (ECI) programme
Ratkaisevaa on tietysti määräenemmistöpäätöksen soveltamisalan laajentaminen.
Obviously, the extension of majority voting is crucial.
Schengen-yhteistyön kehitys ja Schengen-alueen laajentaminen
Development of Schengen cooperation and extension of the Schengen area
laajentaminen (также: laajennus, selvennys, suurentaminen)
volume_up
amplification {имя существительное}

финские примеры использования для "laajentaminen"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishTotean kuitenkin, että keskustelun laajentaminen antaa aihetta tyytyväisyyteen.
I have to say, however, how satisfactory it is that the debate has now been extended.
FinnishMietinnössä mainitaan myös eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin laajentaminen.
The issue of extending the European indicator of language competence is also addressed.
FinnishSäännösten soveltamisalan laajentaminen sisävesikuljetuksiin on tervetullut toimenpide.
Extending the scope of the provisions to inland waterway transport is a welcome move.
FinnishUnioni tarvitsee tehokkuutta, jota määräenemmistöäänestysten laajentaminen tuo mukanaan.
The Union needs the efficiency which more qualified majority voting brings.
FinnishEU:n laajentaminen onnistuu loistavasti Amsterdamin sopimuksen pohjalta.
Enlarging the EU will work perfectly well based on the Treaty of Amsterdam.
FinnishMyös tämän vuoksi tuotevastuudirektiivin laajentaminen on järkevää.
For that reason too, broadening of the product liability directive is justified.
FinnishMyös koulutuspohjan laajentaminen apurahaohjelmien avulla edellyttää lisävaroja.
Widening the intellectual base through scholarship programmes also requires additional funds.
FinnishWTO:lla täytyy olla muitakin tavoitteita kuin kaupan laajentaminen.
It is not enough for the WTO to be given the main objective of extending trade.
FinnishÄskettäin toteutettu tehtävien laajentaminen ammattikoulutuksen suuntaan on myönteinen asia.
The recent expansion of its vocational training activities should be welcomed.
FinnishKuten Hautala varmasti tietää, sanktioiden laajentaminen edellyttää neuvoston yksimielisyyttä.
As Mrs Hautala is aware, extending sanctions requires unanimity in the Council.
FinnishDigitaalisten kokoelmien laajentaminen on hyvin kallista ja vie useita vuosia.
The process of extending digital collections is very expensive and will take many more years.
FinnishRangaistusten soveltamisalan laajentaminen ei lisää niiden määräämisen todennäköisyyttä.
Increasing their scope does not make them any more likely to be imposed.
FinnishViikonloppuajokieltojen yleinen laajentaminen on hyvin arkaluonteinen aihe meidän ryhmällemme.
A general expansion of weekend driving bans is a very sensitive issue in our group.
FinnishTässä yhteydessä herää kuitenkin kysymys, miten tämä laajentaminen on tarkoitus toteuttaa.
The question that arises, however, is that of how this is to take place.
FinnishVastaus on, että kyseessä on direktiivin sovellusalan laajentaminen.
The answer is that it is a matter of extending the scope of the directive.
FinnishSen vuoksi sen toimikauden jatkaminen ja tehtävien laajentaminen on järkevää.
Extending its mandate and responsibilities therefore makes sense.
FinnishSchengenin alueen laajentaminen edellyttää välttämättä uusien jäsenvaltioiden mukaan ottamista.
It is vital for the expansion of the Schengen area to include the new Member States.
FinnishOn erittäin tärkeää, ettei Schengenin alueen laajentaminen vaaranna turvallisuuttamme.
It is very important that the expansion of the Schengen area does not jeopardise our security.
FinnishValintamahdollisuksien laajentaminen kattamaan kaikki Euroopan kaupungit on sitä vastoin myönteistä.
However, widening the selection to include cities throughout Europe is positive.
FinnishEuroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltuuksien laajentaminen on uusi pelinavaus.
You have opened up the door by extending the competences of the European Aviation Safety Agency.