«kiihkeä» на английском

FI

«kiihkeä» перевод на английский

volume_up
kiihkeä {имя существительное}
volume_up
kiihkeä {прилаг.}

FI kiihkeä
volume_up
{имя существительное}

1. переносный

kiihkeä (также: jännittynyt)
volume_up
electric car {имя существительное} [фигурат.]

финские примеры использования для "kiihkeä"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishParlamentin kiihkeä vetoomus siis kuultiin, sillä neuvosto vihdoin hyväksyi sopimuksen.
Parliament' s urgent appeal was obviously heard, because the Council finally approved the agreement.
FinnishKuten on näinä päivinä käynyt ilmi, näin kiihkeä vapauden kaipuu ei kaiu kuuroille korville.
As we are currently seeing, these days, nobody is impervious when the desire for freedom explodes like this.
FinnishNäistä kysymyksistä käytiin kiihkeä keskustelu parlamentin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä vasta viime kesänä.
These issues were hotly debated at first reading here in this House as recently as the summer.
FinnishMaailmanlaajuistumisen ennennäkemättömän kiihkeä vauhti on myös omalta osaltaan vaikuttanut kummankin alueen kehitykseen.
The unprecedented speed of globalisation has also affected developments in both regions.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, en ole vain välimiesmenettelyn etujen puolestapuhuja vaan olen niiden kiihkeä puolestapuhuja.
Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
FinnishArvoisa puhemies, liberaalien ryhmä on kiihkeä kuolemanrangaistuksen vastustaja.
Mr President, the Liberal Group is vehemently opposed to the death penalty.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, Kosovon sodasta on kulunut vuosi ja kiihkeä jälleenrakennustyö on alkanut.
Mr President, ladies and gentlemen, a year has gone by since the war in Kosovo, and intensive reconstruction work has begun.
FinnishUrheilijoiden kiihkeä voitontavoittelu ja pyrkimys erottua edukseen ovat tärvelleet rehdin kilpailuhengen ja urheilun ihanteet.
Polite rivalry and sporting ideals have now been sullied by athletes' intense efforts to win and distinguish themselves.
FinnishTämä on ollut hyvin pitkä ja kiihkeä keskustelu, jonka aikana on uskoakseni käsitelty naapuruuspolitiikan kaikki oleelliset näkökohdat.
This has been a long and intense debate, which I think has covered every essential aspect of the neighbourhood policy.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan ensinnäkin todeta, että tämä oli hyvin kiihkeä keskustelu hyvin merkittävistä välineistä.
Madam President, President-in-Office, first of all I would like to say that this was a very intense debate on very important instruments.
FinnishViime viikkojen kiihkeä keskustelu Euroopan tulevaisuuteen liittyvistä näkymistä on ollut kiinnostava, mutta ne herättävät huolestuneisuutta hakijavaltioissa.
The intensive discussion in recent weeks of our visions of Europe' s future has been stimulating, but it causes disquiet in the candidate States.
FinnishTämä johtuu siitä, että Ukrainan kallistuminen Euroopan suuntaan ei ole hetkellistä kiinnostusta, vaan suuri haaste ja kiihkeä pyrkimys miljoonille ukrainalaisille.
This is because Ukraine's European inclinations are not a passing interest, but a serious challenge and the ambition of millions of Ukrainians.
FinnishKauan kestänyt, pitkittynyt ja kiihkeä huumausainekeskustelu, jota tämän kauden aikana on käyty, on osoittanut, missä tämän alueen yhteistyön rajat kulkevat.
The very long drawn-out and intensive discussions on drugs which have taken place during the present term have shown where the boundaries of cooperation lie in this area.
FinnishKaiken takaa henkii kuitenkin yhden jäsenvaltion hallituksen kiihkeä halu vähätellä BSE-ongelmaa aina muiden toimielinten kiristämiseen saakka.
Behind everything else, however, one senses the urgent desire of the government of one Member State to play down the BSE problem, even to the extent of blackmailing the other institutions.
FinnishSpinelli puolestaan oli paljon julkisempi hahmo, viime vuosisadan ensimmäisen puoliskon kiihkeä fasismin vastustaja ja myöhemmin tämän parlamentin jäsen.
Spinelli, on the other hand, was a much more public figure, a vigorous opponent of fascism in the first half of the last century; in his later days an elected Member of this Parliament.
Finnish(EL) Lentoliikenteen vapauttaminen ja lentoyhtiöiden kiihkeä kilpailu ovat saaneet aikaan vakavia ongelmia ja alentaneet matkustajalentokoneiden turvallisuuskriteerejä.
The liberalisation of the air transport sector and the stiff competition between airlines has caused serious problems by eroding safety standards for passenger aircraft.
FinnishAlstom-konsernille on ollut sen yksityistämisestä lähtien ominaista juuri todellisen pitkän aikavälin teollisuusstrategian puute ja kiihkeä välittömien voittojen tavoittelu.
A lack of a real long-term industrial strategy, a frantic scramble for immediate profits, those have been the main characteristics of the Alstom Group since it was privatised.
FinnishOn monellakin tapaa sääli, että nykyistä mielikuvaa YK:sta leimaa niin suuressa määrin se kiihkeä poliittinen kiistely, jota turvallisuusneuvostossa ja sen ympärillä käydään.
It is in many ways a pity that the prevailing image of the UN derives so much from the moments of vertiginous political drama in and around the chamber of the Security Council.
FinnishOn merkillepantavaa, että vaikka Rutten hallitus Alankomaissa jättää sairaat ja vammaiset ulos palelemaan, samalla ryhmällä on täällä parlamentissa kiihkeä himo lisärahoitukseen.
While, in the Netherlands, nota bene, the Rutte cabinet is leaving the sick and the disabled out in the cold, the same groups in this House have a burning hole in their pockets.
FinnishNämä kaksi osapuolta on pidettävä erillään, mutta kiihkeä viha ja kostonhalu ovat peittäneet alleen tavanomaiset moraalin, itsekurin ja oikeusvaltioperiaatteen asettamat rajoitukset.
The two sides have to be kept apart, but the normal constraints of morality, self-discipline and the rule of law have been drowned in a seething reservoir of hatred and revenge.