«hankala» на английском

FI

«hankala» перевод на английский

volume_up
hankala {прилаг.}

FI hankala
volume_up
{прилагательное}

1. общее

hankala (также: vaikea, vaikeakulkuinen)
volume_up
difficult {прилаг.}
Teollisuuden kanssa solmittavia ympäristösopimuksia koskeva kysymys on hankala.
The question of environmental agreements with industry is a difficult one.
Toiseksi tällainen ohjelma olisi äärimmäisen hankala valvoa ja kontrolloida.
Secondly, such a programme would be extraordinarily difficult to monitor or control.
Ongelma on hankala, ja se edellyttää Euroopan unionin laajuista yhteistyötä.
This is a difficult problem that requires cooperation at European level.
hankala (также: vaikea, kiusallinen, kömpelö)
volume_up
awkward {прилаг.}
Nyt tilanne on epäselvä ja hankala sekä teollisuuden että kuluttajien kannalta.
Now the situation remains vague and awkward for both industry and the consumer.
The situation is an awkward one at the moment as far as the Union is concerned.
Arvoisa puhemies, nyt käsillä oleva asia on ollut neuvostolle hankala.
Mr President, the matter now before us has been an awkward one for the Council.
hankala (также: vaivalloinen, sekava, monimutkainen)
volume_up
cumbersome {прилаг.}
Se kuitenkin osoittaa, kuinka raskas ja hankala hallinto meillä on.
However, it shows how ponderous and cumbersome our administrative procedures are.
Hakumenettely on hyvin hankala: se kestää 15 päivää ja maksaa 71 euroa.
It is an extremely cumbersome process: it takes 15 working days and it costs EUR 71.
Näin pitkä ajanjakso seurantatietojen säilyttämiselle on käytännössä hankala eikä se tuo merkittävää lisäturvaa kuluttajalle.
It will prove cumbersome and will not significantly increase levels of safety for the consumer.
hankala (также: kova, ankara, vaikea, raskas)
volume_up
hard {прилаг.}
Jäsenvaltioiden on hankala arvioida verojen ja tullien määrää oikein.
It is hard for the Member States to assess the amount of taxes and duties correctly.
Uudelleenkäynnistäminen voi korjata oudot ongelmat, joiden tarkkaa aiheuttajaa on hankala saada selville.
Restarting can fix mysterious performance problems when the exact cause is hard to pinpoint.
Mediterranean fishermen are being hit hard.
hankala (также: vastahakoinen, uppiniskainen)
volume_up
intractable {прилаг.}
The social reality is intractable.
Ilman saastuminen on erityisen hankala ongelma, johon täytyy tarttua kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja monitahoisesti.
Air pollution is a particularly intractable problem which needs to be tackled using an integrated, systematic and multidisciplinary approach.
Tilanteesta on tullut erityisen hankala, sillä on asioita, joita ei ratkaistu itsenäistymisen yhteydessä vaan jotka ovat saaneet kalvaa mieliä siitä lähtien.
What makes the situation particularly intractable is that there are issues that were never resolved at independence and which have continued to fester ever since.
hankala (также: kova, ankara, sitkeä, see also kovis)
volume_up
tough {прилаг.}
Sitkeää nahkaa on hankala leikata, jopa puukolla.
The tough hide is difficult to cut, even with a knife.
hankala (также: kova, raskas)
volume_up
back-breaking {прилаг.}
hankala (также: itsepäinen)
volume_up
balky {прилаг.}
hankala (также: pirullinen)
volume_up
bloody-minded {прилаг.}
hankala
volume_up
bolshy {прилаг.}
hankala (также: sopimaton, epämukava)
volume_up
inconvenient {прилаг.}
Nimenomaan laajentumisen kynnyksellä asia on vaikea ja hankala.
On the eve of enlargement that is a particularly inconvenient and difficult consideration.
Ajankohta oli tosiaan hankala, mutta neuvosto olisi voinut osallistua keskusteluun.
It is true that it was an inconvenient time, but it could have attended the debate.
hankala
volume_up
irksome {прилаг.}
The matter of the language regime was equally irksome for us.
hankala (также: piikikäs, ohdakkeinen)
volume_up
spiny {прилаг.}
hankala (также: vastahakoinen, nihkeä, tahmea, tukala)
volume_up
sticky {прилаг.}
hankala (также: vaikea, pulmallinen)
volume_up
tricky {прилаг.}
Yksi hankala ja erittäin arkaluonteinen ala on mekaanisesti erotettu liha.
One tricky and very sensitive area is the question of mechanically separated meat.
Arvoisa puhemies, en halua kieltää sitä, että tämä on liberaalille ryhmälle hyvin hankala asia.
Mr President, I cannot deny that this issue is extremely tricky for the Liberal Group.
Toinen hankala kysymys on, että olen saanut valituksia Afrikkaa koskevasta tiedonannosta.
Another tricky subject is that I have received complaints about the communication with the Africans.
hankala (также: vaivalloinen, työläs)
volume_up
troublesome {прилаг.}
Jos olit hankala hallinnon arvostelija, sinua ei asetettu syytteeseen.
If you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial.
Mitä me tosiasiassa saamme irti siitä lainsäädännöstä, joka voi olla toisinaan kovin hankala?
What are we actually getting out of this legislation which can be so troublesome?
Kaikki tämä toiminta tekee Iranista meidän kannaltamme hankalan ja vaikean toimijan Lähi-idässä.
All these activities make Iran, from our point of view, a troublesome and difficult actor in the Middle East.

2. "tilanne ym."

hankala (также: kiihkeä, kiivas, tulinen, kuuma)
volume_up
hot {прилаг.}
Koska olette mukana alan valiokunnassa, te kuitenkin varmasti tiedätte, että tämä on hyvin hankala aihe Norjan ja eräiden jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa.
Being on that committee, however, you will know that this was a very hot topic in negotiations between Norway and some Member States.

финские примеры использования для "hankala"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishTämä haaste liittyy siihen, että sotapäälliköistä on hankala tehdä poliitikkoja.
This challenge is linked to the difficulty of turning warlords into politicians.
FinnishToinen hankala ala on monivuotista talousarviota koskevat rahoitusnäkymät.
Another painful area is the financial perspectives for the multiannual budget.
FinnishEsimerkiksi Schengenin sopimukseen liittyminen oli hidas ja erittäin hankala prosessi.
For example, the process of joining Schengen was slow and fraught with difficulties.
FinnishSe on tällä hetkellä hyvin monimutkainen ja käyttäjän kannalta hankala säädös.
It is a complex and very un-user-friendly piece of legislation regulation at the moment.
FinnishEllei meille myönnetä niitä, tämä hankala tilanne jatkuu entisellään.
If these rights are not granted to us, then this dilemma will remain unresolved.
FinnishKolmanneksi alkuperäistä nimeä on hankala markkinoida Euroopan komissiolle.
Thirdly, it is not a very easy name for the European Commission to market.
FinnishSiten on hankala vastustaa pyrkimyksiä vastata nykyisiin haasteisiin erikseen.
Consequently the tendency to try to manage current challenges individually is irresistible.
FinnishKysymys käyttöaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaamisesta on erityisen hankala.
The issue of in-use compliance testing is a particularly thorny one.
FinnishYksi ratkaistava asia on myös hankala kysymys virallisten kielten käytöstä.
Then there are sensitive issues like the use of the official languages.
FinnishPyri syömään kahta nappulaa, jolloin vastustajan on hankala pelastaa molempia.
Try capturing two checkers during a turn so that your opponent will struggle to rescue both.
FinnishMonta katsaukseen sisältyvää seikkaa on huomattavan hankala toteuttaa käytännössä.
A series of issues mentioned in the review face significant difficulties in their realisation.
FinnishNizzassa hyväksytty määräenemmistöäänestysjärjestelmä on hankala ja epäoikeudenmukainen.
The system of majority voting agreed at Nice is unwieldy and unfair.
FinnishEuroopan on kuitenkin otettava matkansa varrella tämä yksi viheliäinen ja hankala askel.
Nevertheless, it is a single, wretched, shuffling step on the journey that Europe has to take.
FinnishSäilöönottamiseen liittyvä kysymys on lievästi sanottuna hankala.
The issue of detention is an extremely vexed subject, to put it mildly.
FinnishTiedämme hyvin, että Lähi-idän tilanne on äärimmäisen hankala.
As regards the Middle East, we are quite aware that the situation is extremely complex.
FinnishSitä on erittäin hankala ymmärtää, jos 27 ääntä puhuu samanaikaisesti.
It is very incomprehensible if 27 voices speak at the same time.
FinnishTässä meillä saattaa olla hyvin hankala tilanne selvitettävänämme.
And there, perhaps, we have a very narrow gate to get through.
FinnishTämä on kuitenkin monelle jäsenvaltiolle hankala kysymys.
However, for many Member States this remains a very sensitive question.
FinnishTilanne olisi erityisen hankala vuosina, jolloin katolinen
In that year, banks in Greece would operate on only three days over
FinnishHaluan tähdentää, että Johannesburgissa kantamme oli varsin vakaa, mutta myös asia oli hyvin hankala.
I would point out that our position at Johannesburg was very strong but also very uncomfortable.