«hajottaa» на английском

FI

«hajottaa» перевод на английский

volume_up
hajottaa {глаг.}
volume_up
hajottaa {перех.гл.}
FI

hajottaa [hajotan|hajottanut] {глагол}

volume_up
1. общее
hajottaa (также: hajaantua, hajota, erota, panna poikki)
Tarkoituksena oli hajottaa ja tuhota Solidaarisuus-ammattiliike.
This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
Mitä aiomme tosiaankin tehdä vaatimukselle hajottaa Makedonia (vai pitäisikö puhua edelleen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta)?
What indeed will we do about the demand to break up Macedonia (or should that still be FYROM)?
Komission aikomuksena ei ole missään tapauksessa hajottaa minkään valtion työmarkkinoita tai tuottaa niille vahinkoa.
It is by no means the Commission’s intention to break up or bring about the destruction of the labour market in any country.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
hajottaa (также: lakkauttaa)
Se on muun muassa laittomasti hajottanut tai oli hajottanut jokaisen kadulla järjestettävän mielenosoituksen.
Among other things, it has unlawfully disbanded or had disbanded nearly every single street demonstration.
Ainoat tiedot, jotka meillä on tällä hetkellä käytössämme, koskevat aseiden keräämistä ja Kansallisen vapautusarmeijan (NLA) hajottamista.
But the only evidence we have at the moment is that weapons are being collected and the National Liberation Army has been disbanded.
Koska kuulun siihen parlamentin ryhmään, jonka tämän parlamentin demokraattinen äänestys hajotti, olen yrittänyt ymmärtää mitä termi "näkemysten samankaltaisuus" todella tarkoittaa.
As I belong to the group of Members which was disbanded in a democratic vote in this Parliament, I have tried to properly understand the meaning of the term 'affinities' .
Entisen valtionpäämiehen Levon Ter-Petrosianin johtaman oppositioliikkeen 11 päivää kestäneiden vaalitulosten vastaisten mielenosoitusten jälkeen poliisi yritti hajottaa mielenosoittajat.
After 11 days of protest against the election results by the opposition movement under former head of state Levon Ter-Petrosian, police tried to disperse the demonstrators.
hajottaa (также: purkaa)
hajottaa (также: erottaa, valua, tippua, suodattaa)
hajottaa (также: hajota, hajota säleiksi)
hajottaa (также: purkaa)
2. химия
hajottaa (также: hajota)
Me kaikki tiedämme, että tuotamme jo nyt kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia kuin kasvimme voivat hajottaa.
We all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
Tämä hajottaa nopeasti julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ja pohjustaa tietä laajoille yksityistämistoimille.
This will quickly break down the public health care systems and prepare the way for extensive privatisation.
hajottaa (также: hajota)
Bakteeri- ja mikrobitoiminta hajottaa sen, jos se nostetaan hapettomasta tilastaan.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
hajottaa (также: hajota, pilkkoutua)
Jotkin maat ovat pitäneet hyvänä voida hajottaa tämä velvollisuus ja siirtää se yksityisyrityksille.
Some countries have felt that it is a good idea to dissociate themselves from this responsibility and to delegate it to private companies.

финские примеры использования для "hajottaa"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

FinnishSe, mitä sanoin Alzheimerista, voi päteä myös syöpään, joka hajottaa perheitä.
What I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
FinnishEn myöskään yritä hajottaa mietintöänne yksittäisiin pikku osiin, mikä olisi muuten helppoa.
Nor will I try to dissect his report in detail, although it would be easy to do.
FinnishParlamentilla on valta hajottaa komissio antamalla sille epäluottamuslause.
The Parliament has the power to dismiss the European Commission through a vote of censure.
FinnishJos hajottaa tämän lasimaljan siten, että kaikki on mahdollista, vähentää tyytyväisyyttä.
If you shatter this fishbowl so that everything is possible, you decrease satisfaction.
FinnishJoskus se rankaisee jäsenvaltioita, joskus se hajottaa niitä.
Sometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.
FinnishKomission ehdotus hajottaa etenkin Baltiaa; valiokunnan ehdotus on epäselvä.
The Commission's proposal divides not least the Baltic states. The Committee's proposal is unclear.
FinnishAids hajottaa ja köyhdyttää perheitä ja tekee miljoonista lapsista orpoja.
AIDS fractures and impoverishes families and orphans millions.
FinnishPyydän, että tämä on viimeinen kerta, sillä tällainen keskeytys tietenkin hajottaa keskustelun.
I would ask that this never happen again because clearly it entirely breaks up the debate.
FinnishVirkaamme äänestettyinä parlamentin jäseninä meidän vastuumme on rakentaa eikä hajottaa.
We have the responsibility, as elected representatives, for construction rather than destruction.
FinnishVakaussopimusta ei saa hajottaa, mutta sitä pitää täydentää.
According to us the stability pact cannot be withdrawn but it should be strengthened.
FinnishYritykset hajottaa liikaa komission toimintaa eivät ole missään nimessä kenenkään etujen mukaisia.
Attempts to micro-manage the Commission' s operations are clearly in no one' s interest.
FinnishKerran ne, jotka eivät ymmärtäneet uutta aikaa, halusivat hajottaa Gutenbergin painokoneen.
Once upon a time, those who did not see the new age wanted to smash Gutenberg's printing press.
FinnishYksipuolinen sota hajottaa YK:n ja Atlantin liiton ja johtaa Euroopan kriisiin.
Unilateral war will split the UN; it will split the Atlantic Alliance; and it will throw Europe into crisis.
FinnishHaluamme palvella Eurooppaa, emmekä siksi saa hajottaa sitä.
We want to serve Europe, and that is why we must not divide Europe.
FinnishKokonaisuus oli pakettiratkaisu, kaikenkattava kompromissi, eikä sitä pidä hajottaa pirstaleiksi.
The whole thing was a package deal, an all-embracing compromise, and it must not be torn asunder.
FinnishNäitä jo nyt vaatimattomia voimavaroja ei saa hajottaa toissijaisten tavoitteiden vuoksi.
These modest enough resources should not be watered down further by the inclusion of secondary objectives.
FinnishUskokaa minua: terrorismi tuhoaa elämää ja hajottaa yhteisöjä.
Believe me, terrorism destroys lives and shatters communities.
FinnishArvoisa puhemies, USA hajottaa tällä hetkellä WTO: ta nimenomaan banaanien avulla.
Mr President, it is with bananas of all things that the USA is currently making huge efforts to dismantle the WTO.
FinnishMuutoin altistumme erilaisille uhille ja pyrkimyksille luoda keskuuteemme kuilu, hajottaa meidät leireihin.
Without that, we will be exposed to different threats and attempts to divide us, to fragment us.
FinnishTähän keskusjohtoiseen opinkappaleeseen sisältyy naiivi haave hajottaa sisältä käsin kansallisvaltiot.
This interventionist orthodoxy cultivates the naïve hope of breaking up the nation states from within.