«zmieniać» на английском

PL

«zmieniać» перевод на английский

volume_up
zmieniać {глаг. несов.}

PL zmieniać
volume_up
[zmieniam|zmieniałbym] {глагол несовершенного вида}

1. общее

W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.
The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Lecz wówczas uaktywniają się organizmy wielokomórkowe, wszystko zaczyna się zmieniać.
But at the time multi-celled organisms come online, things start to change.
Nie należy zmieniać dawek bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
Please do not change the dosage without consulting the doctor or pharmacist.
zmieniać (также: przerabiać, przerobić, zmienić, przemienić)
Dlaczego mielibyśmy zmieniać metody produkcji win, które dobrze się sprzedają?
Why should we alter winemaking methods for wines that are selling well?
Do not alter the contents of the encoded data, as you will not be able to import into
Nie wolno przerywać leczenia ani też zmieniać schematu dawkowania bez zasięgnięcia porady lekarza.
You should not stop or alter the medication without your doctor’s advice.
Alkohol może zmieniać lub nasilać działanie innych leków.
Alcohol may modify or increase the effect of other medicines.
Przejścia slajdów możesz dodawać i zmieniać w okienku Animacje.
You can add or modify slide transitions in the Animations pane.
Cyanokit may modify the results of these tests.
zmieniać (также: mieć znaczenie, mieć wpływ)
volume_up
to move the needle {глаг.} [идиом.]
zmieniać (также: zmienić)
Możesz łatwo zmieniać rozmieszczenie kart znajdujących się w górnej części okna przeglądarki.
You can easily rearrange the tabs at the top of your browser window.
zmieniać (также: pozmieniać)
volume_up
to rejig {глаг.} [брит.англ.]
zmieniać (также: pozmieniać)
volume_up
to rejigger {глаг.} [амер.англ.]
zmieniać (также: zmienić)
volume_up
to renew [renewed|renewed] {глаг.} (tyres)
Jak zamierzają Państwo przeprowadzić w Parlamencie owocną debatę na ten temat, jeśli właśnie teraz zmieniane są wytyczne?
How are you putting the debate in Parliament on those issues to good use, now that the guidelines are being renewed?
volume_up
to update {глаг.}
Gdy udostępniasz nowe lub zmieniasz istniejące treści, może minąć nawet cały dzień, zanim te aktualizacje będą dostępne w wyszukiwarce społecznościowej.
When you share new content or change existing content, it may take up to a day or so for Social Search to discover and reflect these updates.

2. "poglądy"

zmieniać (также: wyrównywać, równać, urealniać, modyfikować)
volume_up
to realign {глаг.}

3. "wygląd"

zmieniać (также: zmienić)
volume_up
to make over {глаг.}

польские примеры использования для "zmieniać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishWażne jest to, aby realnie zmieniać stosunki społeczne i niehumanitarne tradycje.
What is important is actually changing social relations and inhuman traditions.
PolishMiejsce wstrzyknięcia domięśniowego należy zmieniać co tydzień (patrz punkt 5. 3).
The intramuscular injection site should be varied each week (see section 5.3).
PolishUstawa europejska Rady może zmieniać Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
A European law of the Council may amend the Statute of the European Investment Bank.
PolishMiejsce wstrzyknięć podskórnych należy stale zmieniać, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
PolishGdy na niego patrzymy, jak wygląda świat w roku 1960, zaczyna się on zmieniać.
And if we look at it, how it looks -- the world, in 1960, it starts to move.
PolishMogą one wpływać na aktywność leku Epivir lub Epivir może zmieniać ich działanie.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
PolishAby zmniejszyć miejscowe podrażnienie, należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia.
To minimise local irritation, please select a different injection site each day.
PolishNależy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego produktu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
PolishNależy stale zmieniać miejsce podawania podskórnego preparatu, by uniknąć lipoatrofii.
The subcutaneous injection site should be alternated to prevent lipoatrophy.
PolishNie należy zmieniać nebulizatora bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
You should not switch to another nebuliser without consulting your treating doctor.
PolishKrótko mówiąc, politykę rolną trzeba zmieniać, ale nie pod dyktat przemysłów.
In short, the agricultural policy must be changed, but not under pressure from industry.
PolishW prezentacjach Google możesz zmieniać kolejność slajdów po ich utworzeniu.
In Google presentations, you can reorder slides after you’ve created them.
PolishNależy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiec wystąpieniu lipohipertrofii.
The site of injection should be rotated daily to help prevent lipohypertrophy.
PolishZawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
PolishPrzeciągając ten romb, możesz zmieniać wymiary i proporcje obiektu.
Dragging this diamond lets you edit the dimensions and proportions of the object.
PolishNależy je zmieniać, nawet jeżeli jakiś obszar wstrzykiwań jest wyjątkowo preferowany.
Even if you develop a preference for one site, you still should rotate the injection site.
PolishZestaw do wlewu oraz zbiornik należy zmieniać co 48 godzin z zachowaniem zasad aseptyki.
The infusion set and reservoir should be changed every 48 hours using aseptic technique.
PolishCałość jest niesamowita, także nie próbujcie szybko wszystkiego zmieniać.
The whole thing is amazing, and so don't you all go reinventing yourselves any time soon.
PolishWiek nie wydaje się w istotny sposób zmieniać farmakokinetyki temsyrolimusu i syrolimusu.
Age does not appear to affect temsirolimus and sirolimus pharmacokinetics significantly.
PolishMusi zmieniać się coś w organizacji, gdy kolonia staje się starsza.
Instead, something about the organization must be changing as the colony gets older.