«zdobywać» на английском

PL

«zdobywać» перевод на английский

volume_up
zdobywać {глаг. несов.}
PL

zdobywać [zdobywam|zdobywałbym] {глагол несовершенного вида}

volume_up
1. общее
Dla Madery będą szanować swoją historię poprzez pracę, będą walczyć o szczęście oraz chwałę i zdobywać je”.
For Madeira, they will honour their history and through their work, they will strive for and attain happiness and glory.'
Biorąc pod uwagę ogólnoświatową zamożność, fakt, że niektóre rodziny z trudem zdobywają wystarczającą ilość jedzenia, jest wręcz nieprzyzwoity.
Given the level of affluence attained worldwide, it is obscene that many families struggle to get enough to eat.
zdobywać (также: łapać, chwytać, pojmać)
zdobywać (также: zdobyć)
volume_up
to chalk up {глаг.} [фигурат.] (point)
zdobywać
volume_up
to come by {глаг.} (sth)
Czemu dzieci chodzą do szkoły, jeśli nie chodzi już o zdobywanie informacji?
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
zdobywać (также: zebrać, zdobyć, zbierać, wykrzesać, wykrzesywać)
volume_up
to muster [mustered|mustered] {перех.гл.} (summon)
zdobywać (также: zdobyć, zebrać, zbierać, wykrzesać, wykrzesywać)
volume_up
to muster up {перех.гл.} (summon)
zdobywać (также: odnieść, uwieźć, zdobyć, zdołać)
zdobywać (также: zdobyć, odnieść, odnosić)
volume_up
to rack up {глаг.} [амер.англ.] [разговор.] (victory, success)
2. "coś"
Są to następcy dawnych kolonii państw europejskich, obszary podbite przed wiekami w celu taniego zdobywania surowców naturalnych.
They are the successor states to the colonies of the European countries, areas that were conquered in centuries past in order to get hold of raw materials cheaply.
3. спорт
zdobywać (также: zdobyć)
volume_up
to score [scored|scored] {глаг.} (points)
To nie jest właściwy moment, aby zdobywać punkty za popularność - to jest moment na odpowiedzialne i zdecydowane działanie.
Now is not the time to score popularity points: it is a time for responsible and determined action.
Wtedy przeszlibyśmy do zdobywania bramek zamiast strzelania samobójów.
Then we would be scoring goals and not conceding own goals.
Nie chcę zdobywać punktów na przeciwnikach politycznych, ale dla brytyjskich konserwatystów, którzy popierają traktat, było niemiłym zaskoczeniem, że brytyjscy liberałowie wstrzymują się.
I do not wish to score points against political opponents, but it was disappointing to those British Conservatives who favour the Treaty that the British Liberal Party abstained.

Синонимы (польский) для "zdobywać":

zdobywać

польские примеры использования для "zdobywać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishW takiej sytuacji nasz system będzie się starał zdobywać największą możliwą liczbę kliknięć przy założonym budżecie.
Then the system will actively seek out the most clicks possible given your budget.
PolishPoszła do szkoły, bo pragnęła zdobywać wiedzę.
She went to school to get the information because that's where the information lived.
PolishNie interesują mnie pieniądze, chcę spotykać nowych ludzi, nawiązywać przyjaźnie i zdobywać doświadczenie”.
I am not interested in money, I want to meet new people, make friends and gain some experience.”
PolishZwłaszcza kobietom i rolnikom brakuje wystarczających sposobności, by zdobywać środki do życia.
It is women and farmers, especially, who are not being given enough opportunities to develop their livelihoods.
PolishWszyscy, którzy dostąpili zaszczytu zasiadania w tym Parlamencie, muszą zdobywać poparcie swoich rodaków.
Each one of you, having the honour of sitting in this Parliament, has had to win the support of your compatriots.
PolishTo solidarności potrzebujemy w Europie, tak aby wolność zdobywać wraz ze sprawiedliwością społeczną.
This is the solidarity which we now need internally, so that this freedom can be achieved together with social justice.
PolishTo nie jest właściwy moment, aby zdobywać punkty za popularność - to jest moment na odpowiedzialne i zdecydowane działanie.
Now is not the time to score popularity points: it is a time for responsible and determined action.
PolishSystem ten pozwala krajowym organom kontroli granicznej i organom sądowym zdobywać informacje na temat osób i przedmiotów.
It allows national border control and judicial authorities to obtain information on persons or objects.
PolishDla Madery będą szanować swoją historię poprzez pracę, będą walczyć o szczęście oraz chwałę i zdobywać je”.
For Madeira, they will honour their history and through their work, they will strive for and attain happiness and glory.'
PolishObecnie można zdobywać wiedzę i przygotowanie zawodowe na wiele sposobów, w kraju i za granicą, w różnym wieku.
These days one can learn and prepare for work in many ways, both in the country and abroad, as well as at different life-stages.
PolishW małym - chciałem po prostu, żeby pomógł nam zdobywać te cholerne taśmy, żebyśmy mogli trzymać to archiwum przez następne 50 lat.
The small one was, I just wanted him to help us get those damn tapes, so we can keep that archive for the next 50 years.
PolishWięc po kolejnych czterech latach uznałem, że grupy dzieci mogą przeszukiwać Internet, by samodzielnie zdobywać wykształcenie.
So at the end of the next four years, I decided that groups of children can navigate the internet to achieve educational objectives on their own.
PolishWięc tata zaczął zbierać patenty i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy. i zdobywać reputację niewidomego geniusza, naukowca, wynalazcy.
So, Dad started racking up all of these patents and gaining a reputation as a blind genius, rocket scientist, inventor.
PolishSpołeczeństwo zyskało większą wolność, dziewczynki mogą zdobywać wykształcenie, lepszy jest dostęp do opieki zdrowotnej aniżeli za czasów reżimu talibów.
People live in a freer society, girls can get education, and medical services are more accessible than under the Taliban regime.
PolishLubię je też robić, zdobywać, doceniać i docierać do wnętrza.
Again, like I said, my life has been about being fascinated by objects and the stories that they tell, and also making them for myself, obtaining them, appreciating them and diving into them.
PolishWszelkie wymiany akademickie, możliwości porównania kwalifikacji są niezwykle ważne dla młodzieży chcącej zdobywać doświadczenie za granicą.
All academic exchanges and the potential to compare qualifications are of exceptional importance for young people wishing to acquire experience abroad.
PolishMusimy zatem przez dłuższy czas prowadzić dokładne badania, musimy zdobywać doświadczenie i wprowadzić je do naszych strategii politycznych.
So, Commissioner, we need to investigate thoroughly for the longer term and we need to learn lessons and integrate them into our policies.
PolishMamy w ofercie gry darmowe, płatne oraz dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy chcą zdobywać punkty wydawane później na świetne nagrody cyfrowe.Tagi
We provide free games as well as premium, subscription-only games for users who want to earn points to spend on cool digital prizes!Flash
PolishRzeczywiście wielokrotnie udawało nam się zdobywać odszkodowanie i przestrzegać zasad fair play, zarówno w przypadku osób indywidualnych jak i całych społeczności.
Indeed, we have succeeded on many occasions in gaining recompense and fair play, both for individual complainants and for entire communities.