«wyposażony w» на английском

PL

«wyposażony w» перевод на английский

PL wyposażony w
volume_up

wyposażony w
Na przykład pociąg Thalys musi być wyposażony w siedem różnych systemów krajowych, by mógł poruszać się w czterech krajach.
The Thalys, for example, has to be equipped with seven different national systems to run in four countries.
Potrzebny jest europejski mechanizm wsparcia, Europejski Fundusz Walutowy wyposażony w konieczne środki i posiadający łatwość interwencji.
What is needed is a European support mechanism, a European Monetary Fund equipped with the necessary resources and facility for intervention.
Ponadto jest oczywiste, że system Schengen - obecnie system Schengen "jeden dla wszystkich” i wkrótce Schengen II - musi być wyposażony w najlepszą technologię.
Furthermore, it is obvious for this reason that the Schengen system - currently the 'one for all' Schengen system and soon to be Schengen II - must be equipped with the best technology.

варианты переводов в польско-английском словаре

wyposażony прилагательное
wyposażyć глагол
wyposażać глагол
w предлог
w местоимение
English

польские примеры использования для "wyposażony w"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishZestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.
A duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.
PolishFrontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.
Frontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.
PolishTa zaś posiada wabik wyposażony w różne, interesujace wyrostki.
And this one has a lure with all kinds of little interesting threads coming off it.
PolishPrzykładowo na Węgrzech hotel tej wysokości musiałby być wyposażony w instalację tryskaczową.
In Hungary, for example, a hotel of this height would have been required to have had sprinklers fitted.
PolishUpewnij się, że Twój komputer jest wyposażony w działający mikrofon.
Polishpu Półautomatyczny wstrzykiwacz wyposażony jest w osłonkę
PolishZwykle jest wyposażony w kabel kalibru 14.
PolishKażdy autokar wyposażony jest również w trzy fotele w dolnej części pojazdu, które przeznaczone są dla osób mających trudności z poruszaniem się.
Each coach also has three downstairs seats available for those of our passengers who are less mobile.
PolishPaństwa członkowskie byłyby o wiele bardziej skłonne zaakceptować regulatora, gdyby wyposażony on był w dużą dozę niezależności.
States would be very much more prepared to accept a regulator if the latter were given a large measure of independence.
PolishOświetlacz podczerwieni jest wyposażony w osiem diod IR-LED o dużej mocy, zapewniając szeroki strumień świetlny o długości fali 850 nm.
The infrared illuminator offers eight high-power IR-LEDs providing a wide angle light beam in the 850nm wavelength.
PolishJeden rodzaj strzykawek wyposażony jest w automatyczny system zabezpieczający igłę, drugi rodzaj w ręczny system zabezpieczający igłę.
One type of syringe has an automatic needle protection system and the other type has a manual needle protection system.
PolishJest wyposażony w funkcję instrukcji głosowych opisujących kolejne kroki parowania zestawu z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem Bluetooth™.
It includes voice-guided instructions for pairing it with your mobile phone or other Bluetooth™-enabled device.
PolishParlament, od chwili wejścia w życie traktatu lizbońskiego wyposażony w większe kompetencje, jest gwarantem demokratycznego podejmowania decyzji.
Parliament, endowed with increased powers since the Treaty of Lisbon, is the guarantee of democratic decision making.
PolishStało się tak dzięki temu, że jej samochód był wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i to pozwoliło jej uniknąć poważnych obrażeń.
This was because the car she was driving had the most modern safety features and this enabled her not to be seriously injured.
PolishZ drugiej strony proces lizboński będzie tylko wtedy użyteczny, kiedy zostanie wyposażony w sankcje, tak jak w przypadku nadmiernego deficytu.
The other thing is: the Lisbon process will only be of any use if there are sanctions attached to it, as there are in the case of excessive deficit.
PolishNajwyższej klasy zestaw słuchawkowy Bluetooth wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające łatwą komunikację w biurze i w ruchu.
A high-end Bluetooth headset featuring the latest intelligent technology that allows you to communicate easily, both in the office and on the go.
PolishTraktat z Lizbony, który powołuje coś w rodzaju urzędu ministra spraw zagranicznych, nie rozwiąże sprawy, ponieważ nie będzie on wyposażony w siłę wojskową.
The Lisbon Treaty, which creates something like a foreign ministry, will not resolve the problem, since there will be no military force.
PolishNastępnie zastosować zestaw do infuzji dożylnej dostarczony wraz z lekiem i wyposażony w odpowiedni filtr i wypełnić go odtworzonym roztworem.
The intravenous infusion set provided in the kit must then be used as it includes an appropriate filter and is to be primed with the reconstituted solution.
PolishNastępnie należy zastosować zestaw do infuzji dożylnej dostarczony wraz z lekiem i wyposażony w odpowiedni filtr i wypełnić go odtworzonym roztworem.
The intravenous infusion set provided in the kit must then be used as it includes an appropriate filter 10 and is to be primed with the reconstituted solution.
PolishPrzyjmuje pan dziś na siebie rolę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wyposażony w to bogactwo wyjątkowych doświadczeń i w wartości, które pan wyznaje.
It is armed with this wealth of exceptional experience and with the values that you uphold that, today, you assume your new role as President of the European Parliament.