«wspomagać» на английском

PL

«wspomagać» перевод на английский

volume_up
wspomagać {глаг. несов.}

PL wspomagać
volume_up
[wspomagam|wspomagałbym] {глагол несовершенного вида}

wspomagać (также: wspomóc)
wspomagać (также: wspomóc, dopomóc, wyręczyć, dopomagać)
volume_up
to help out {глаг.}
wspomagać (также: podeprzeć, podpierać, wspierać, wesprzeć)
volume_up
to prop up {глаг.}
wspomagać (также: pomagać, poratować, pomóc, zaradzić)
Dlatego właśnie musimy wspomagać proces usprawnienia współpracy między rolnikami.
This is why we must help improve cooperation between farmers.
Naszym obowiązkiem jest wspomagać i chronić naszych wyborców w czasach wielkich niepokojów finansowych.
We have a great duty to help and protect our constituents at this time of great financial turbulence.
Aby wspomagać dotknięte klęskami żywiołowymi kraje, osiem lat temu utworzono Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.
Eight years ago, the European Union Solidarity Fund was established to help countries which have been hit by natural disasters.
Dlatego też sądzę, że mamy obowiązek wspomagać przede wszystkim właśnie ich.
This is why I believe that we have a duty, first and foremost, to support them.
Oznacza to, że młode pary będą musiały wspomagać 4 rodziców, którzy mogą dożyć 73 roku życia.
So it means young couples will have to support four parents who have a life expectancy of 73 years old.
Na samych reklamach zarabia tyle, że może wspomagać finansowo swoją rodzinę w Oregonie.
He makes enough money, just by running ads, to support his family up in Oregon.

Синонимы (польский) для "wspomagać":

wspomagać

польские примеры использования для "wspomagać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishW jaki sposób prezydencja będzie wspomagać Ukrainę w tym procesie?
In what way will the Presidency assist Ukraine in this process?
PolishPo trzecie i bardziej ogólnie, realną gospodarkę musi wspomagać ambitna, nowa polityka kredytowa.
Thirdly, and more generally, the real economy must be assisted with an ambitious new credit policy.
PolishPełnomocnika może wspomagać doradca albo adwokat lub radca prawny.
PolishParlament również uznał, że politykę antynikotynową należy wspomagać innymi środkami wspierającymi.
Parliament also considered that the smoke-free policy should be complemented by other supporting measures.
PolishWspaniała kreatywność potrafi rozsiewać tolerancję, wspomagać wolność, sprawić, że edukacja będzie postrzegana jako bardziej celowa.
Great creativity can spread tolerance, champion freedom, make education seem like a bright idea.
Polish"Rząd musi wspomagać prywatne firmy.
PolishProjekty te będą więc z opóźnieniem wspomagać koniunkturę gospodarczą.
Time is needed to prepare each of the projects, so they will improve the economic situation only after a delay.
PolishKomisja planuje wspomagać projekty ad hoc w tym obszarze, jako dodatek do środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.
The Commission is planning to assist ad hoc projects in this area, in addition to the funds available under the European Fisheries Fund.
PolishOczywiście, jak nakazuje tradycja, będziemy również wspomagać rolników z obszarów górskich i mniej urodzajnych - tylko tego nam potrzeba!
Naturally, as is the tradition, we will also take care of farmers in mountainous areas and less fertile regions - that is all that is needed!
PolishDlatego też, w myśl zasady, iż lepiej jest zapobiegać niż leczyć, powinno się wspomagać wszelkiego rodzaju akcje i kampanie promujące zdrowie.
This is why, bearing in mind that prevention is better than cure, every kind of publicity and campaign promoting health should be supported.
PolishNależy ostatecznie dopracować międzynarodowe ramy regulujące działanie sektora finansowego, aby mogły one wspomagać inwestycje, wzrost i zatrudnienie.
The international framework for regulating the financial sector must be completed, so that it can aid investment, growth and employment.
PolishDlatego, Panie i Panowie, starajmy się, przynajmniej poprzez nasze polityczne zachowanie, wspomagać istotne zmiany polityczne w południowej Afryce.
Therefore, ladies and gentlemen, let us try, at least through our political behaviour, to promote important political changes in Southern Africa.
PolishChciałbym zakończyć, podkreślając, że Komisja Europejska rzeczywiście wspiera ten proces i będzie poszukiwać sposobów, by wspomagać jego kontynuację.
I would like to end by stressing that the European Commission genuinely supports this process and that it will be looking for ways to assist it.
PolishAlber & Geiger, jako firma prawnicza wyspecjalizowana wyłącznie w lobbingu i stosunkach rządowych, będzie wspomagać was w osiąganiu waszych celów w UE.”
Alber & Geiger as a law firm exclusively specialised on lobbying and government relations will be at your side to assist you in reaching your goals within the EU.'
PolishPanie przewodniczący, uważam, że jako instrument finansowy mający wspomagać przede wszystkim rozwój regionalny, polityka spójności musi pozostać ukierunkowana na regiony.
I think, Mr President, that the Cohesion Policy, as a financial instrument principally for regional development, must remain targeted at regions.
PolishTakie pozytywne doświadczenia trzeba wykorzystywać i wspomagać oraz unikać urządzania innych - bez ich woli, na siłę, bez przedłożenia sensu podejmowanych działań.
This positive experience must be acted on and supported, without stirring up others - against their will, by force, without explaining why actions are taken.
PolishMuszą też wspomagać dobre warunki pracy.
It also highlights the fact that new investments promoted by the EU must be viable and environmentally friendly and must encourage a high standard of working conditions.
PolishStrategia określa w bardziej praktycznym wymiarze, w jaki sposób misje UE i Norwegia mogą wspomagać pracę obrońców praw człowieka, w tym aktywistów LGBT.
The strategy set out, in a more practical way, how EU missions and Norway can work to assist and acknowledge the work of human rights defenders, including LGBT activists.
PolishKomisja może jednak wspomagać rozwój kursów tego typu, organizowanie szkoleń w zakresie prawa wspólnotowego oraz znajomość różnych systemów prawnych.
What the Commission can do, however, is to foster the development of courses of this type, providing training in Community law and in the knowledge of the various legal systems.
PolishPonadto Republika Seszeli otrzyma 16,8 miliona euro, które pozwolą na promowanie i unowocześnianie rybołówstwa na tym archipelagu oraz będą wspomagać rozwój lokalny.
Furthermore, the Seychelles are going to receive EUR 16.8 million that will promote and modernise the archipelago's fishing industry and foster local development.