«wspierać» на английском

PL

«wspierać» перевод на английский

volume_up
wspierać {глаг. несов.}
volume_up
wspierać [пример]

PL wspierać
volume_up
[wspieram|wspierałbym] {глагол несовершенного вида}

Programiści stwierdzili, że może wspierać studentów w przyswajaniu wiedzy.
The programmers said it could assist students in their learning.
Mamy obowiązek je wspierać, uznawać i udzielać im pomocy.
We have a duty to support, acknowledge and assist them.
Musimy wspierać tę politykę, ponieważ nie jest to w żadnym wypadku sprzeczne z naszym społeczeństwem opiekuńczym.
We must assist that policy, as there is no conflict with our welfare society.
wspierać (также: patronować)
wspierać
volume_up
to pillar {глаг.}
Zgromadzenie staje się najsilniejszym elementem wspierającym współpracę pomiędzy Unią Europejską oraz państwami AKP.
The Assembly is becoming the strongest pillar of cooperation between the European Union and the African, Caribbean and Pacific countries.
Panie Komisarzu! Wspieramy Pana w wysiłkach na rzecz uwzględnienia w większym stopniu ochrony środowiska i ekologizacji w ramach pierwszego filaru.
Commissioner, we support you in your approach of bringing more ecology and more greening into the first pillar.
Chcemy reformy wspólnej polityki rolnej i zapewnienia stabilności pierwszego filara dochodów rolników, oraz przyjęcia środków wspierających rynek.
We want the reform of the common agricultural policy to secure a stable first pillar to maintain the incomes of farmers and to undertake measures to support the market.
wspierać (также: podeprzeć, podpierać, wesprzeć, wspomagać)
volume_up
to prop up {глаг.}
Po pierwsze musimy nadal zapewniać pomoc humanitarną, ale musimy upewniać się, czy trafia ona do ludzi i w żaden sposób nie wspiera reżimu.
Firstly, we must continue to provide humanitarian aid, but we must make sure that aid goes to the people and does not in any way prop up the regime.
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, należy zdać sobie sprawę, że te dopłaty nie są na stałe, a ich celem nie jest wspieranie niekonkurencyjnej działalności.
To avoid any misunderstandings, it is important to realise that these are not permanent subsidies and that the aim is not to prop up uncompetitive businesses.
Z uwagi na niestabilne rządy w wielu krajach rozwijających się, naruszenia demokracji oraz korupcję, bardzo niechętnie odnoszę się do wspierania ich budżetów krajowych.
In view of the unstable regimes in many developing countries, the violations of democracy and the corruption I am very reluctant to prop up their national budgets.
Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w tych istotnych staraniach.
The European Union will continue to support Ukraine in these important efforts.
Unia Europejska musi wspierać taką inicjatywę finansowo i logistycznie.
The European Union must support such an initiative financially and logistically.
UE musi wspierać kreatywność dla większej innowacyjności i przedsiębiorczości.
The EU must support creativity for more innovation and entrepreneurship.
wspierać (также: wstawiać się za)
Powinniśmy go wspierać i nadal stać w obronie wolności mieszkańców Ameryki Łacińskiej.
We shall support him and continue to stand up for the freedom of the Latin American people.
Wymagało to od tych obrońców wiele odwagi, by zdecydowali się powstać i wspierać się nawzajem we wprowadzaniu w życie tych praw.
And it took a lot of courage for these defenders to decide that they would begin to stand up and support each other in implementing these laws.
Nie powinniśmy zajmować stanowiska, które podkopie możliwości Unii Europejskiej we wspieraniu procesu pokojowego na Środkowym Wschodzie, jak to teraz robi.
We should not take a side which will undermine the ability of the European Union to stand up and support the peace process in the Middle East as it is now doing.

польские примеры использования для "wspierać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishMusimy wspierać emocjonalne relacje, które są niezbędne do posiadania dzieci.
We must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
PolishMusimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych sytuacji rodzinnych.
We need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
PolishBędziemy również nieustannie wspierać szybki rozwój biopaliw drugiej generacji.
We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.
PolishWolny rynek usług i mobilność pracowników trzeba wspierać, a nie zwalczać.
A free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
PolishNależy wspierać stosowanie odmian rolniczych charakterystycznych dla danego regionu.
The use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
PolishMoim zdaniem strategia Europa 2020 musi wspierać plan zrównoważonego rozwoju.
I believe that the Europe 2020 strategy must promote a sustainable development plan.
PolishZamiast tego musimy wspierać zmiany w świadomości oraz innowacje i motywacje.
Instead, we must encourage changes in awareness as well as innovation and motivation.
PolishTo jest sposobność, którą powinniśmy wspierać, nie zaś jedynie reagować po fakcie.
This is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
PolishTak więc w tym celu - moim zdaniem - wyraźnie musimy wspierać biopaliwa drugiej generacji.
So for this purpose I believe that we clearly need to promote second-generation.
PolishPonadto powinniśmy przy każdej możliwej okazji wspierać wolontariat międzypokoleniowy.
And we should, at every possible opportunity, promote intergenerational volunteering.
PolishMówię tu w szczególności o projekcie Europeana, który musimy dalej wzmacniać i wspierać.
I refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
PolishMusimy wykorzystać wszelkie możliwości, aby wspierać zatrudnienie i spójność społeczną.
We must seize every opportunity to encourage employment and social cohesion.
PolishNależy wspierać politykę imigracyjną opartą na przestrzeganiu praw i nakładaniu obowiązków.
We must favour integration policies that respect rights and require obligations.
PolishMam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.
I hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
PolishNależy stanowczo wspierać konkurencję pomiędzy możliwościami finansowania.
Competition between financing options needs to be significantly encouraged.
PolishTakie inicjatywy powinno się wspierać niezależnie od tego, gdzie się pojawiają.
Such an initiative must be facilitated, wherever it might take place.
PolishW związku z tym chociażby z tego względu trzeba kulturę regionalną wspierać.
Regional culture should therefore be supported if only for this reason.
PolishSą to działania, które koniecznie trzeba wspierać również tutaj - w Unii Europejskiej.
That is also a way forward which it is essential to promote here in the European Union.
PolishPowinniśmy wspierać zwalczanie zmian klimatycznych na szczeblu światowym.
We should be the promoters of combating climate change at a global level.
PolishKonieczna jest jednak zmiana przedmiotowych regulacji, tak aby wspierać rozwój tych funduszy.
However, the regulations must change to promote the development of these funds.