«wprawić» на английском

PL

«wprawić» перевод на английский

volume_up
wprawić {глаг.}
PL

wprawić {глагол}

volume_up
Aby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko zostaną one uzgodnione.
To set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
To właśnie Unia Europejska wprawiła w ruch ten mechanizm.
It was the European Union that set things in motion.
Dawno temu cykl wydarzeń został wprawiony w ruch przez ludzi takich jak ja, przez wasichu, ludzi chciwych ziemi i wody oraz złota z gór.
A long time ago, a series of events was set in motion by a people who look like me, by wasichu, eager to take the land and the water and the gold in the hills.
Teraz pozostaje nam tylko podjęcie decyzji, na jakie tory skierujemy ten pociąg, i uważam, że aby wprawić ten europejski pociąg w ruch, musimy skierować go na tory unijne.
Now what remains is to determine the track on which we will make this train run, and I believe that, in order to make this European train move forward, the best tracks are EU ones.

Синонимы (польский) для "wprawić":

wprawić

польские примеры использования для "wprawić"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishTeraz nadszedł czas, by ponownie wprawić w ruch proces reform.
Now the time has come to regenerate a new momentum in the reform process.
PolishAby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko zostaną one uzgodnione.
To set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
PolishPostawienie pytania podczas dzisiejszej debaty może jednak wprawić w zakłopotanie obywateli UE w Europie Zachodniej.
However, the posing of the question during this evening's debate may confuse European Union citizens in Western Europe.
PolishNowy rząd zdecydowanie powinien na nowo wprawić w ruch proces reform i ich wdrażania, skupiając się na najważniejszych dziedzinach.
It is imperative that the new Government gives fresh impetus to the reforms - and their implementation - by focusing on key areas.
PolishProblem tkwi w tym, że Komisja, która ma postać organu kolegialnego, potrzebuje bardzo dużo czasu, by wprawić swoje mechanizmy decyzyjne w ruch.
The problem is that it generally takes a very long time for the Commission, which takes the form of a collegial body, to put things into motion.
PolishW dokumencie tym zawarliśmy również nasze oczekiwania wobec rządu Turcji, gdyż pojawiła się teraz okazja, by na nowo wprawić w ruch proces reform.
Mr President, what it also includes is what we expect from the Turkish Government, because there is an opportunity now to give a new impetus to the reform process.
PolishTuż przed planowanym rozpoczęciem musiało to wprawić Unię w zakłopotanie, skoro proponowała rozwiązania, a jednocześnie musiała uporać się z nadużyciami na kwotę 5 miliardów euro.
This must have been embarrassing just before the meeting was due to start, with the EU offering a way out and facing abuses of funds worth EUR 5 billion.
PolishTeraz pozostaje nam tylko podjęcie decyzji, na jakie tory skierujemy ten pociąg, i uważam, że aby wprawić ten europejski pociąg w ruch, musimy skierować go na tory unijne.
Now what remains is to determine the track on which we will make this train run, and I believe that, in order to make this European train move forward, the best tracks are EU ones.
PolishW wielu krajach, w wielu ośrodkach badawczych i na wielu uczelniach gotowe są zasoby intelektualne, są tam możliwości i jest wola - teraz nadszedł czas, by wprawić to wszystko w ruch.
In many countries, in many research centres and in many universities, the intellectual resources are ready, the capabilities are there and the will is there: it is now time to set things in motion.