«ustalać» на английском

PL

«ustalać» перевод на английский

volume_up
ustalać {глаг. несов.}
PL

ustalać [ustalam|ustalałbym] {глагол несовершенного вида}

volume_up
1. общее
Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Zakres interwencji będzie ustalać Rada Prezesów.
The scope of the interventions will be determined by the Governing Council.
Dawkowanie należy ustalać w oparciu o laboratoryjne oznaczenia aktywności białka C.
The dosage should be determined on the basis of laboratory measurements of the protein C activity.
It used to be that countries could fix a higher price.
Chiny nie będą ustalać mojego harmonogramu i terminarza spotkań.
It is not up to China to fix my schedule and appointments.
Tak samo i ja nie będę ustalał harmonogramu i terminarza spotkań chińskiego prezydenta.
In the same way, it is not up to me to fix the schedule and meetings of the Chinese President.
volume_up
to lay down {глаг.} (establish)
    Rada Gubernatorów ustala ogólne wytyczne polityki kredytowej Banku, zgodnie z celami Unii.
The Board of Governors shall lay down general directives for the credit policy of the Bank, in accordance with the Union's objectives.
Określają także zasady formalne ustalające podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi, na którym opiera się władza instytucji.
They lay down the formal rules, setting out the division of powers between the Union and the Member States, and conferring powers on the institutions.
Widzę, że zarówno Komisja, jak i wysoka przedstawiciel, przyjęli takie stanowisko, zgodnie z którym UE powinna ustalać politykę dla Arktyki.
(DA) Madam President, I see that both the Commission and the High Representative have taken the view that the EU should lay down a policy for the Arctic.
ustalać (также: ustalić)
volume_up
to levy [levied|levied] {перех.гл.} (amount)
ustalać (также: ustalić)
volume_up
to pitch [pitched|pitched] {перех.гл.} (price)
volume_up
to work out {глаг.} (devise)
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Za pośrednictwem budżetu ustalamy, jakie środki są konieczne do realizacji przyjętych celów.
Through the budget, we establish what resources are required to meet the objectives.
We now have to establish a title for this debate.
I kiedy zapytacie ich jak ustalają taksonomię odpowiedzą: "Myśleliśmy, że znacie się na roślinach.
And then you ask them how they establish their taxonomy and they say, "I thought you knew something about plants.
2. "coś"
ustalać (также: ustalić, decydować o)
volume_up
to decide on {глаг.} (sth)
U dzieci właściwą dawkę, zależną od wzrostu i masy ciała dziecka, ustala lekarz prowadzący.
For children, your doctor will decide the right dose based on the child’s height and weight.
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący.
If you have impaired kidney function, your doctor will decide upon a dose that suits your condition.
Ustalają, że będą wymieniać informacje o podejrzanych rachunkach bankowych i powołają wspólne grupy dochodzeniowe.
They decide to share information on suspect bank accounts, and to set up joint investigation teams.
3. экономика
ustalać (также: ustalić)
Właściwą dawkę leku ViraferonPeg ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
Your doctor has determined your dose of ViraferonPeg based on your weight.
Właściwą dawkę leku PegIntron ustala lekarz na podstawie masy ciała pacjenta.
Your doctor has determined your dose of PegIntron based on your weight.

Синонимы (польский) для "ustalać":

ustalać

польские примеры использования для "ustalać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishNie uważam, że politycy w UE powinni ustalać ceny na wolnym rynku.
I do not believe that politicians in the EU should set prices on the free market.
PolishPaństwa i premierzy nie będą ustalać regulacji dotyczących ich samych!
The States and the Prime Ministers are not going to regulate themselves!
PolishDawkowanie należy ustalać w oparciu o laboratoryjne oznaczenie aktywności białka C.
The dosage should be determined on the basis of laboratory measurements of the protein C activity.
PolishDawkowanie należy ustalać w oparciu o laboratoryjne oznaczenia aktywności białka C.
The dosage should be determined on the basis of laboratory measurements of the protein C activity.
PolishUważam, że nadszedł czas, aby państwa mogły ustalać własną politykę w zakresie zatrudnienia.
I believe that it is time that the countries were able to set their own employment policy.
PolishBanki mogą dowolnie ustalać tego rodzaju ograniczenia w udzielaniu pożyczek.
PolishNie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
PolishNie powinno się jej ustalać w ramach procesów decyzyjnych przebiegających pomiędzy instytucjami UE.
It should not be determined in decision-making processes between the EU institutions.
PolishDlaczego mielibyśmy pozwolić Google ustalać w przyszłości progi danych?
PolishJest to współczynnik obiektywny, którego nie możemy ustalać w drodze głosowania, jak się niektórym wydaje.
The latter is an objective rate which we cannot vote upon, as some people seem to believe.
PolishZakres interwencji będzie ustalać Rada Prezesów.
The scope of the interventions will be determined by the Governing Council.
PolishChiny nie będą ustalać mojego harmonogramu i terminarza spotkań.
PolishDawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę.
11-fold in AUC) in patients with chronic alcoholic liver disease (Childs-Pugh B).
PolishTo jednakże nie sędziowie mają ustalać zasady, ale politycy powinni wziąć na siebie odpowiedzialność.
However it is not for judges to set the rules, but for politicians to assume their responsibilities.
PolishUE powinna ustalać kryteria dotyczące minimalnej emerytury.
PolishRównież poziom kar należy ustalać na szczeblu krajowym, nie zaś na szczeblu prawodawstwa europejskiego.
The level of penalties should be determined at national level and not at European legislative level.
PolishDawkowanie w CML u dzieci Dawkowanie u dzieci należy ustalać na podstawie powierzchni ciała (mg/ m2 pc.).
Posology for CML in children Dosing for children should be on the basis of body surface area (mg/ m2).
PolishW tej grupie pacjentów należy ostrożnie ustalać dawkowanie.
PolishRządy muszą się nauczyć, jak ustalać równowagę między rządzeniem obywatelami a chronieniem ich życia.
Governments have to learn how to strive for a balance between governing citizens and protecting their lives.
PolishI to właśnie Porozumienie Kopenhaskie próbuje zrobić -- ustalać koszty rozwiązań poszczególnych problemów.
And that is what the Copenhagen Consensus is really trying to do -- to try to put prices on these issues.