«ten drugi» на английском

PL

«ten drugi» перевод на английский

PL ten drugi
volume_up

1. "z wymienionych"

ten drugi (также: drugi, ten ostatni)
W państwach skandynawskich wybraliśmy ten drugi model.
In the Nordic countries we have chosen the latter model.
Jednakże ten drugi nie może być przyczyną, dla której tego pierwszego nie bierze się poważnie pod uwagę.
However, the latter cannot be used as an excuse for not tackling the former seriously.
Pan komisarz Oettinger wybrał ten drugi sposób reagowania - postępuje rozważnie, obiektywnie i skupia się tylko na jednej rzeczy.
Commissioner Oettinger has chosen the latter path: to proceed in a sober, objective manner, one step at a time.

варианты переводов в польско-английском словаре

ten местоимение
drugi прилагательное
drugi числительное
English
drugi
English

польские примеры использования для "ten drugi"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Polish(Śmiech) Staramy się zrozumieć, dlaczego połowa Ameryki głosowała na ten drugi obóz.
(Laughter) We try to explain why half of America voted for the other team.
PolishPozwolę sobie wspomnieć, że czasem mam wrażenie, iż ten cel odsunięto na drugi plan.
If I may say so, I sometimes get the impression that this aim has been relegated to a secondary priority.
PolishWięc, Rosie jeździ na wrotkach, a ten drugi na gąsienicach.
So, Rosie runs around on skates and the other one ran on flat threads.
PolishPodczas pozostałej mi minuty pozwolę sobie poruszyć ten drugi aspekt.
PolishTen drugi, Bill jest sparaliżowany przez zażenowanie wywołane przez to coś pośrodku.
The second guy -- we'll call him Bill -- is transfixed by embarrassment, at staring at the thing there in the center.
PolishPragnęłabym, żeby ten drugi europejski szczyt w sprawie Romów zaowocował prawdziwą europejską strategią na rzecz Romów.
I wish that this Second European Roma Summit brings about a real EU strategy for Roma.
PolishJednak później, jeśli stracicie ten drugi zestaw, to zęby już nie rosną, no chyba, że jesteś prawnikiem.
But then if you lose one of those second set of teeth, they don't regrow, unless, if you're a lawyer.
PolishCzy Marsjanin powiedziałby: "Ten zachowuje się sensownie lecz ten drugi koleś jest szalony?"
So the key is to choose the right rituals, the ones that are not harmful -- but rituals by themselves are not to be dismissed.
PolishA ten drugi jest bardziej prymitywny niż ten inny.
PolishJeden typ wciąż się na nowo wypełnia wodą, ten drugi przechowuje wodę.
PolishKażdy z nich myślał, że ten drugi był głupcem.
PolishTeraz popatrzmy na ten drugi zestaw slajdów.
PolishKilkoma środkami, mimiką, gestami trzeba przekazać, czego się chce, trzeba też odgadywać, co ma na myśli ten drugi.
You have to put across what you want with limited means, miming and gestures, you have to guess what the other person means.
PolishPrzyjmując ten drugi etap "pakietu azylowego” Bruksela ułatwia imigrację do Europy z całego świata i zachęca do niej.
By adopting this second phase of the 'asylum package', Brussels is facilitating and encouraging global immigration to Europe.
PolishTym razem jednak również nie jest ona idealna, gdyż w obliczu europejskich ambicji musimy dążyć do wyjścia poza ten drugi etap.
Nevertheless, it is once again not perfect, as the extent of European ambitions means we must seek to go beyond this second stage.
PolishZa każdym razem, gdy o tym mówię, słyszę "och, to nie my, to ten drugi dział” i wydaje się, że każdy zwala ten ciężar na inny.
Every time I talk about this I get told, 'Oh it's not us, it's the other department', and each one seems to offload the burden onto the other.
PolishHistologia kości mówi nam, że edmontozaur jest młodociany albo najwyżej młodzieńczy, a ten drugi jest dorosły, więc mamy ontogenezę.
The bone histology tells us that Edmontosaurus is a juvenile, or at least a sub-adult, and the other one is an adult and we have an ontogeny.
PolishBędąc tam zauważyłam, że generał Tso jest podobny do pułkownika Sandersa, choć ten drugi kojarzy się z kurczakiem, a nie wojną.
So, you know, I realized when I was there, General Tso is kind of a lot like Colonel Sanders in America, in that he's known for chicken and not war.
PolishSpodziewam się, że ten drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej zostanie przyjęty w listopadzie i będzie dotyczyć w szczególności zagadnień, o których mówiliśmy dzisiaj.
I expect that this second Strategic Energy Review will be adopted in November, and it will particularly cover the issues that we have been addressing today.
PolishWiele razy myślałam, że dotarłam do kresu, ale nie miałam wyboru, trzeba było płynąć dalej i kombinując jak dotrzeć na ten drugi brzeg i nie zwariować.
There were so many times when I thought I'd hit that limit, but had no choice but to just carry on and try and figure out how I was going to get to the other side without driving myself crazy.