«przynosić» на английском

PL

«przynosić» перевод на английский

volume_up
przynosić {глаг.}
volume_up
przynosić {глаг. несов.}

PL przynosić
volume_up
[przynoszę|przynosiłbym] {глагол}

1. общее

przynosić (также: przynieść)
volume_up
to draw in {глаг.} (cash, funds)
przynosić (также: przynieść, iść po, sprowadzać, sprowadzić)
przynosić (также: przyprowadzić, przyprowadzać)
volume_up
to fetch in {глаг.} [разговор.]
przynosić (также: dostarczyć, dostarczać, podać, podstawić)
Powinna przynosić korzyści gospodarce i społeczeństwu.
It should provide benefits for the economy and society.
Udzielana pomoc musi przynosić korzyści wszystkim regionom, bez względu na ich orientację religijną, etniczną czy polityczną.
Any aid provided must benefit all the regions, irrespective of their religious, ethnic or political orientation.
Emerytury w całej Europie muszą przynosić dość pieniędzy, aby ludzie mogli się z nich utrzymać.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, pensions throughout Europe must provide enough money for people to live on.

2. "ulgę, wytchnienie"

przynosić

3. "plony"

Włoskie obligacje skarbowe przynoszą obecnie stopę zwrotu o 1% wyższą niż obligacje skarbowe wyemitowane w Niemczech, czy we Francji.
Italian government bonds now yield 1% more than German- or French-issued government bonds.
Eksperyment z odmrożeniem stosunków między Unią a Białorusią przynosi wciąż niejasne rezultaty.
(PL) The experiment with a thaw in relations between the Union and Belarus continues to yield ambiguous results.
Nasze dotychczasowe wspólne wysiłki przynoszą już pozytywne wyniki.
Our common efforts so far are already yielding the first positive results.

Синонимы (польский) для "przynosić":

przynosić

польские примеры использования для "przynosić"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishJednak staże muszą być wysokiej jakości i przynosić oczywiste korzyści edukacyjne.
However, they must be of high quality and have clear learning objectives.
PolishZ naszej analizy ekonomicznej wynika, że strategia lizbońska zaczyna przynosić rezultaty.
Our economic analysis shows that the Lisbon Strategy is beginning to deliver.
PolishWiele czynników wskazuje na fakt, że reformy strukturalne zaczęły przynosić efekty.
Many indicators point to the fact that the structural reforms have started to produce results.
PolishWidzimy, że proces rewitalizacji tego sektora zaczyna przynosić owoce.
We are seeing that the revitalisation process in this sector is beginning to bear fruit.
PolishInnymi słowy, misja zaostrzyła konflikt i zaczęła przynosić skutki odwrotne do zamierzonych.
In other words, the mission escalated the conflict and has thus been counterproductive.
PolishDobrobyt gospodarczy powinien przynosić korzyści każdemu, panie i panowie.
Economic prosperity should benefit everyone, ladies and gentlemen.
PolishTa druga staje się zorganizowana i - niestety - okazuje się przynosić coraz większe zyski.
The latter is becoming organised and, unfortunately, is proving to be increasingly profitable.
PolishPonadto jednolity rynek powinien przynosić takie same korzyści wszystkim przedsiębiorstwom.
Moreover, the Single Market should benefit all enterprises equally.
PolishMusimy zagwarantować, że umowy regionalne autentycznie będą przynosić korzyści przedmiotowym krajom.
We must ensure that the regional agreements genuinely benefit the countries concerned.
PolishPo trzecie, mechanizm uznania prawa do świadczeń powinien przynosić decyzję w rozsądnym czasie.
Thirdly, the benefits mechanism should deliver in reasonable time.
PolishCzy według Pana firmy powinny przynosić straty i wytwarzać produkty, które nie są nikomu potrzebne?
Is your alternative to this that companies should make losses and manufacture products which no one needs?
PolishZamiast tego zmarnowano okazję, a zdrowie pacjentów traktowane jest jako towar mogący przynosić zyski.
Instead it has been a wasted opportunity where the health of patients is used as a commodity for profit.
PolishChociaż założony dla żartu, zaczął przynosić zyski.
The store, actually -- even though we started out as just a gag -- the store actually made money.
PolishSzczerze mówiąc, zaczyna to przynosić skutek przeciwny od zamierzonego.
PolishKażdego roku może przynosić dodatkowe 80 miliardów euro.
PolishPolityka polegająca na zrównoważonym udziale może przynosić korzyści - ale nie wolno czynić z niej religii.
The policy of presence must not be underestimated - although it should not be turned into a religion.
PolishNie wystarczy po prostu sam fakt braku oddziaływania - stosowanie tego artykułu musi przynosić pozytywne oddziaływanie.
It is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
PolishZnaczne inwestycje w czysty węgiel muszą przede wszystkim przynosić korzyść Europie i jej regionom górniczym.
The substantial investments in clean coal must go primarily to benefit Europe and its own mining areas.
PolishPrzedmiotowe sprawozdanie powinno przynosić korzyści konsumentom i te poglądy zostały odzwierciedlone w moim głosowaniu.
This report should be about benefiting the consumer and these views are reflected in my vote.
PolishMinął rok od trzęsienia ziemi na Haiti i chyba najwyższa pora, aby działania zaczęły przynosić większe skutki.
A year has passed since the earthquake in Haiti, and the time has probably come to increase effectiveness.