«pomoc» на английском


Вы имели в виду pomóc
PL

«pomoc» перевод на английский

volume_up
pomoc {ж.р.}

PL pomoc
volume_up
{женский род}

pomoc (также: wsparcie)
volume_up
aid {имя существительное}
Pomoc przyznana przez UE w latach 2004-2007 obejmuje pomoc pośrednią i bezpośrednią.
The aid granted by the EU during the 2004-2007 period is made up of direct and indirect aid.
Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa... ogromna machina...
Today, food aid, our food aid -- huge engine -- 80 percent of it is bought in the developing world.
Pilnie potrzebna jest także pomoc materialna, żywnościowa i medyczna.
Material aid in the form of food and medical aid is also urgently needed.
pomoc (также: wsparcie, wyręka)
volume_up
assistance {имя существительное}
Który zapewniałby pomoc finansową, jak również z zakresu zarządzania.
Invest financial assistance, but also management assistance.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Dlatego też systemy opieki społecznej oferują pomoc w czasach przejściowych.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
pomoc (также: pomoc domowa, ratunek, wyręka, sukurs)
volume_up
help {имя существительное}
Są mechanizmy zapewniające pomoc i służby Komisji zareagowały natychmiastowo.
There are mechanisms for providing help, and the Commission services acted immediately.
Sytuacja jest tak poważna, że niezbędna jest natychmiastowa pomoc zewnętrzna.
The situation is so serious that immediate external help is required.
Wolelibyśmy, żeby rządy krajowe zapewniały pomoc zwalnianym pracownikom.
We would prefer help for redundant workers to be funded by national governments.
pomoc (также: przysługa)
volume_up
offices {т. мн.ч.} [формальн.]
Krajowa Izba Gospodarcza i Organizacje Członkowskie KIG w całej Polsce wspierają konkurencyjność biznesu, oferując pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).
The Polish Chamber of Commerce supports business competitiveness by offering assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs) through the network of its regional offices KIGNET.
pomoc (также: uprzejmość, przysługa)
volume_up
good offices {мн.ч.} [формальн.] [идиом.] (sb's good offices)
pomoc (также: ratunek, sukurs)
volume_up
succor {имя существительное} [амер.англ.]
Przyciągnął tedy Syryjczyk z Damaszku na pomoc Hadadezerowi, królowi Soby, i poraził Dawid Syryjczyków dwadzieścia i dwa tysiące mężów.
And when the Syrians of Damascus came to succor Hadadezer king of Zobah, David smote of the Syrians two and twenty thousand men.
Przyciągnęli też Syryjczycy z Damaszku na pomoc Hadarezerowi, królowi Soby; lecz poraził Dawid z Syryjczyków dwadzieścia i dwa tysiące mężów.
And when the Syrians of Damascus came to succor Hadarezer king of Zobah, David smote of the Syrians two and twenty thousand men.
pomoc (также: ratunek, sukurs)
volume_up
succour {имя существительное} [брит.англ.]
Może dzięki tym różnym sojuszom będzie można stworzyć warunki, dzięki którym pomoc i wsparcie zostaną dostarczone.
Hopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered.
pomoc (также: oparcie, obsługa, wsparcie, poparcie)
volume_up
support {имя существительное}
Fundusze te zapewnią bezpośrednią pomoc dla wdrażania przedmiotowej strategii.
These funds will provide direct support to the strategy's implementation.
W tym kontekście musimy zaoferować krajom rozwijającym się znaczną pomoc.
We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
Pomoc nadeszła jednak ze strony Rosji na mocy porozumienia dwustronnego.
Instead, it received support from Russia on the basis of a bilateral agreement.

Синонимы (польский) для "pomoc":

pomoc

польские примеры использования для "pomoc"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishWskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
We also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
PolishDziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
PolishCzy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
PolishNie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
We cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
PolishUE przyjęła na siebie podstawową odpowiedzialność za pomoc wewnątrz Kosowa.
The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
PolishBrytyjska symulacja w sektorze bankowym pokazała, że tele-praca może pomóc.
At a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
PolishJesteśmy gotowi pomóc Włochom, Tunezji i innym krajom dotkniętym tym problemem.
We are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.
PolishNie sądzę, aby mogło to pomóc komukolwiek, a z pewnością nie krajom uboższym.
I do not think that it is helpful to anyone, and certainly not the poorer countries.
PolishArtykuł 1 powinien obejmować nie tylko pracę domową, ale również pomoc domową.
Article 1 should cover not only domestic work, but also household services.
PolishNasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.
Our services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.
PolishFundusze regionalne bez wątpienia stanowiły pomoc w realizacji strategii lizbońskiej.
There is no doubt that the regional funds contributed to the Lisbon Strategy.
PolishMusimy odpolitycznić naszą dyskusję i nieść praktyczną pomoc tym ludziom.
We have to depoliticise our argument and be practical about helping these people.
PolishDlatego też, mówię to w imieniu mojej grupy, musimy pomóc w tej nadzwyczajnej sytuacji.
For that reason, I say on behalf of my group that we must assist in this emergency.
PolishNiemniej, gdy nadeszły ciężkie czasy dla banków pośpieszyły one po pomoc do polityków.
Yet, when times got tough for the banks, they ran to the politicians to rescue them.
PolishAle po 23 latach, zwrócili się do nas o pomoc - i realizujemy ten pomysł.
And 23 years after, they called us to develop -- we're developing this idea.
PolishW międzyczasie Tajwan przeznaczył 42 miliony euro na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.
In the meantime, Taiwan has pledged EUR 42 million of relief for the earthquake victims.
PolishI wydawało mi się, że to jest zły kierunek, potrzebowałem wrócić aby pomóc.
And it seemed to me that that was the wrong direction, and I needed to be back helping.
PolishZasadniczo zawsze powinna istnieć możliwość zwrócenia się i zawnioskowania o większą pomoc.
There should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
PolishNie ustalono stopnia, w jakim mo na usun hydrochlorotiazyd za pomoc hemodializy.
The degree to which hydrochlorothiazide is removed by haemodialysis has not been established.
PolishVelosulin nie mo e by mieszany z innymi insulinami, kiedy jest stosowany za pomoc pompy. od
Velosulin should never be mixed with any other insulin when used in a pump. ro