«pomagać» на английском

PL

«pomagać» перевод на английский

volume_up
pomagać {глаг. несов.}

PL pomagać
volume_up
[pomagam|pomagałbym] {глагол несовершенного вида}

1. общее

pomagać (также: poratować, pomóc, wspomagać, zaradzić)
Wtedy dopiero urośniemy w siłę i będziemy mogli pomagać innym.
Then we would be stronger and in a better position to help others.
Przybyli by budować szkoły i pomagać ludziom, i to właśnie chcą robić.
They're there to build schools and help people, and that's what they want to do.
Może również pomagać w zwiększeniu liczby komórek T, zwanych komórkami CD4.
It may also help to increase the number of T cells called CD4 cells.
pomagać (также: pomóc, wspomóc)
volume_up
to aid [aided|aided] {глаг.}
To give the aid, and hope and pray that something comes out of it?
Dlatego też musimy zapewnić pomoc humanitarną i masową obecność, aby pomagać ludziom.
That is why we need to provide humanitarian aid, and we need a massive presence here in order to help the people.
W przeciwnym bowiem razie pomoc państwa będzie jedynie pomagać w utrwalaniu trudności finansowych w Unii Europejskiej.
Otherwise, State aid is only helping perpetuate financial difficulties in the European Union.
Powinniśmy jednakże pomagać również mniejszym regionom.
However, we should also be able to assist the smaller regions.
Pojawiło się pytanie o to, jak możemy pomagać w regionie.
There was a question on how we can assist in the region.
My możemy im tylko pomagać naszym know-how, naszym doświadczeniem oraz naszą wolą polityczną.
All we can do is assist them with our know-how, our expertise and our political will.

2. Компьютерные технологии

pomagać (также: współpracować, obsługiwać)
Ponieważ starsze siostry zawsze powinny pomagać młodszym siostrom.
Because big sisters are always supposed to support their little sisters.
Musimy więcej pomagać młodym ludziom oraz wspierać przedsiębiorczość i zatrudnienie młodych osób.
We need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.
Będziemy pana obserwować i będziemy panu dalej pomagać, jeżeli potrzebne będą dalsze wnioski.
We shall keep an eye on you, and shall support you again if further proposals are needed.

Синонимы (польский) для "pomagać":

pomagać

польские примеры использования для "pomagać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishMożemy pomagać tylko na tym etapie podróży, który prowadzi do demokracji w Turcji.
Only that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
PolishStaramy się pomagać naszym ludziom tak, jak potrafimy, nawet w drobny sposób.
But we try to stand on our feet, to do something, little things, we can for our people.
PolishZgadzam się z tym, że UE powinna aktywnie pomagać Chinom w próbie odbudowy.
I also agree that the EU should be actively helping China with reconstruction efforts.
PolishRównież chcemy pomagać w tym zakresie, co zostało już jasno powiedziane w sprawozdaniu.
We want to provide assistance with this, which is also clearly stated in the report.
PolishFundusz ten ma pomagać obszarom wiejskim w zachowaniu lub przywróceniu liczby ludności.
This fund is intended to be used for rural areas to retain or restore their population.
PolishChirurg w Nowym Jorku może na przykład pomagać chirurgowi w Amsterdamie.
A surgeon in New York can be helping a surgeon in Amsterdam, for example.
PolishUkłady te powinny pomagać kierowcom i podnosić wydajność ruchu ulicznego.
These systems benefit drivers and make traffic flow more efficient.
PolishCzyż nie są to podstawowe prawa, które Unia Europejska ma pomagać gwarantować wszystkim Europejczykom?
In road safety standards in cities? In standards of citizens' access to mobility?
PolishWyciągamy z niego wnioski, ale Gruzji możemy nadal pomagać jedynie używając środków dyplomatycznych.
We draw the lessons from that, but we can only continue helping Georgia by diplomatic means.
PolishOsobiście jestem całkowicie przekonany do tego, by w każdy możliwy sposób pomagać państwu w trakcie tego procesu.
I am personally fully committed to helping you in the process in every possible way.
PolishTechnologie oparte na odnawialnych źródłach energii mają pomagać w ochronie środowiska naturalnego.
Renewables have the aim of helping to protect the environment.
PolishZdołamy zapanować nad sytuacją, jeśli będziemy sobie nawzajem pomagać i dokładnie to musimy zrobić.
It can only be successfully contained if we make common cause, and that is precisely what we must do.
PolishAle i ona w końcu przestaje pomagać, a cukrzyca prowadzi do przewidywalnego początku wyniszczającej choroby.
But eventually it stops working, and diabetes leads to a predictable onset of debilitating disease.
PolishPracowałem, codziennie chodziłem pomagać bezdomnym.
PolishDotyczy to w szczególności kobiet starszych i dlatego należy im pomagać na wszelkie możliwe sposoby.
That is very true of older women in particular, and that is why they should be helped in every possible way.
PolishPierwsza: na nieszczęście, jakie się tam zdarzyło, nie możemy reagować inaczej, jak tylko pomagać.
One is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it. We cannot react otherwise.
PolishSzczególnie chciałbym opowiedzieć o tym, jak bionika rozwija się, aby pomagać ludziom z amputowanymi rękami.
And specifically, I'd like to talk with you about how bionics is evolving for people with arm amputations.
PolishGospodarka powinna służyć wszystkim ludziom, pomagać im czuć się w ich społecznościach i ze sobą jak w domu.
Economics should serve all people, helping them to be at home in their communities, at home in themselves.
PolishBo Egipczanie daremno i próżno pomagać będą.
For Egypt helpeth in vain, and to no purpose: therefore have I called her Rahab that sitteth still.
PolishSanitariusze byli przerażeni i nie mogli pomagać.