«podpisać» на английском

PL

«podpisać» перевод на английский

volume_up
podpisać {глаг. сов.}

PL podpisać
volume_up
{глагол совершенного вида}

Bardzo pilnie powinniśmy podpisać umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu.
We should sign a stabilisation and association agreement as a matter of great urgency.
Pan prezydent Klaus musi przyjąć tę historyczną odpowiedzialność i podpisać traktat.
Mr Klaus should accept his historic responsibility and sign this treaty.
Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.
We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
podpisać (также: podpisywać)
podpisać (также: podpisywać)
volume_up
to subscribe {глаг.} [формальн.]
Mogę jedynie podpisać się pod tym zdecydowanym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego.
I can only subscribe to the strong position of this Parliament.
Nie mogę się podpisać pod żadną z wyrażonych przez nią opinii.
I cannot of course subscribe to this speech in any respect.
We cannot subscribe to this.

Синонимы (польский) для "podpisać":

podpisać

польские примеры использования для "podpisać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishPonadto, Panie Przewodniczący, mogę się w pełni podpisać pod uwagami pana posła Harboura.
By the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
PolishNiestety, ale właśnie dlatego nie możemy podpisać się pod tym kompromisem.
That is why we are unfortunately unable to support this compromise.
PolishNa koniec chcę się podpisać pod wezwaniem do uwolnienia sędzi.
Finally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
PolishMogę jedynie podpisać się pod tym, co powiedział mój przedmówca, pan poseł Swoboda.
I can only endorse what the previous speaker, Mr Swoboda, said.
PolishPomimo to należy z tym krajem rozmawiać i należy z tym krajem podpisać porozumienie.
In spite of this, talks should be conducted with this country and the Agreement should be signed.
PolishNie możemy podpisać nowego porozumienia z Marokiem, zanim nie stworzymy nowego systemu cen wejścia.
We cannot have a new agreement with Morocco until we have a new system for entry prices.
PolishMożemy podpisać się pod wszystkim, co zostało tu powiedziane.
PolishPragnę podpisać się pod większością uwag, które przed chwilą przedstawił pan poseł Bowis.
Madam President, I should like to endorse much of what Mr Bowis said a moment ago.
PolishCzas najwyższy, by podpisać z Ukrainą umowę o współpracy gospodarczej i strefie wolnego handlu.
It is high time we signed an agreement with Ukraine on economic cooperation, on a free trade area.
PolishChciałbym podpisać się pod tym, co pani powiedziała.
PolishNależy w tej sprawie podpisać nowe porozumienia, a Unia Europejska może w nich odegrać istotną rolę.
New agreements must be made in this regard, and the European Union may be able to play a role in these.
PolishNie pozostaje mi nic innego, jak tylko podpisać się pod tym, co przed chwilą zostało powiedziane.
PolishW szczególności mogę podpisać się pod wezwaniem o możliwie najprostszy system bez osłabiania jego skuteczności.
In particular, I can endorse the call for having the simplest possible system without watering down its efficiency.
PolishKażdy, kto niszczy wodę, glebę i bioróżnorodność musi podpisać rachunek zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci”.
Anyone who destroys water, soil and biodiversity must foot the bill in accordance with the 'polluter pays' principle.
PolishJeśli chcą podpisać umowę, powinniśmy ostrzec Europejczyków, iż faktycznie podpisują czek in blanco.
If they want to achieve a major agreement, we should alert Europeans to the fact that they should be ready to hand over a blank cheque.
PolishZ wielkim wysiłkiem udało się wynegocjować i podpisać porozumienie kopenhaskie, choć byliśmy bliscy poniesienia całkowitej klęski.
The Copenhagen Agreement was negotiated and signed with great effort, being just short of a total failure.
PolishSądzę, że wszystkie ugrupowania polityczne w Parlamencie mogą podpisać się pod tym przesłaniem, więc należy je potraktować z pełną powagą.
I think that this is the cross-party message of this House and serious account needs to be taken of it.
PolishAle ja chcę podpisać się pod wypowiedziami tych kolegów, którzy mówią, że nie ma tutaj tylko samych pozytywów.
However, I would like to echo previous speakers who have said that these recommendations have negative as well as positive aspects.
PolishAby można było podpisać nową umowę, Rosja musi najpierw dotrzymać swojego zobowiązania w sprawie integralności terytorialnej Gruzji.
In order for a new agreement to be signed, Russia must fulfil its commitment on Georgia's territorial integrity.
PolishŻyczę Chorwacji determinacji i chciałbym, aby w czasie polskiej prezydencji można było podpisać traktat akcesyjny.
I wish Croatia much determination, and I would be very glad if the Treaty of Accession could be signed during the Polish Presidency.