«podaż» на английском

PL

«podaż» перевод на английский

EN
PL

podaż {женский род}

volume_up
1. торговля
podaż
volume_up
supply {имя существительное}
Przywróćmy efektywność, pozwalając, by podaż zaspokajała popyt i umożliwiając innowacje.
Let us resurrect efficiency by allowing the supply to feed the demand and allowing innovation.
Żaden rynek nie funkcjonuje, kiedy popyt przewyższa podaż.
Ladies and gentlemen, no market functions if demand exceeds supply.
Postępując w ten sposób, UE utrudniała lokalną podaż żywności w krajach rozwijających się.
In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.

Синонимы (польский) для "podaż":

podaż
Polish

польские примеры использования для "podaż"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishW tym czasie podaż fenyloalaniny w diecie powinna być utrzymywana na stałym poziomie.
The dietary phenylalanine intake should be maintained at a constant level during this period.
PolishU wszystkich chorych ważna jest odpowiednia podaż wapnia i witaminy D.
Adequate intake of calcium and vitamin D is important in all patients.
PolishJeżeli podaż pokarmu jest ograniczona, skorzystaj z następującego przelicznika:
PolishWzrost cen żywności występuje, kiedy spada podaż żywności.
PolishWobec tego podaż na rynek europejski ulegnie zmniejszeniu, a tym samym mamy nadzieję na wyższe ceny.
Consequently, the input on the European market will decrease, and therefore we hope that the result will be increasing prices.
PolishZapewniona musi być odpowiednia podaż płynów.
PolishZatem, skoro powiedziałem, że możemy zredukować popyt, powinniśmy być w stanie zmniejszyć podaż do bezprecedensowo niskiego poziomu nie zabijając zwierzęcia.
PolishPacjentki leczone ranelinianem strontu powinny otrzymywać witaminę D oraz preparaty uzupełniające wapń, jeżeli jego podaż w diecie jest niewystarczająca.
Patients treated with strontium ranelate should receive vitamin D and calcium supplements if dietary intake is inadequate.
PolishPacjentom, którzy tolerują dodatkową podaż płynów, przed każdym wlewem cydofowiru można podać dożylnie do 2 litrów 0, 9 % roztworu chlorku sodu.
Patients who can tolerate the additional fluid load may receive up to a total of 2 litres of 0.9 % saline intravenously with each dose of cidofovir.
PolishZ drugiej strony, porozumienia o współpracy horyzontalnej mogą ograniczać konkurencję, jeżeli konkurenci ustalają ceny, podaż czy wymuszają podział rynków.
On the other hand, horizontal cooperation agreements can reduce competition if the competitors set prices, fix outputs or force the division of the markets.
PolishMając na uwadze, że Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających stwierdził w swoim sprawozdaniu, że istnieje światowa nadmierna podaż opiatów dla celów medycznych”,
'whereas according to the report by the International Narcotics Control Board there is a global oversupply of opiates for medical purposes',
PolishPodaż ranelinianu strontu z wapniem lub pokarmem zmniejsza jego biodostępność o około 60- 70 % w porównaniu z zastosowaniem w odstępie 3 godzin od posiłku.
Intake of strontium ranelate with calcium or food reduces the bioavailability of strontium by approximately 60-70 %, compared with administration 3 hours after a meal.
PolishJeśli wystąpi ciężkie lub utrzymujące się niedociśnienie tętnicze, należy uwzględnić możliwość wystąpienia hipowolemii i zastosować odpowiednią pozajelitową podaż płynów.
If severe or persistent hypotension occurs, hypovolemia should be considered, and the condition should be managed with appropriate parenteral fluid therapy.