«partia» на английском

PL

«partia» перевод на английский

volume_up
partia {ж.р.}

PL partia
volume_up
{женский род}

1. общее

partia (также: przyjęcie, strona, impreza, prywatka)
volume_up
party {имя существительное}
W takich przypadkach moja partia, holenderska Partia Socjalistyczna, zgłasza sprzeciw.
In such cases my party, the Dutch Socialist Party, objects.
Moja partia jest partią, która działa w interesie Holandii.
My party is a party that stands for the interests of the Netherlands.
Z jednej strony partia demokratyczna, a z drugiej strony mniejsza partia socjaldemokratyczna.
The democratic party, on the one hand, and the smaller social democratic party, on the other.
partia (также: grupa, porcja, seria, pakiet)
volume_up
batch {имя существительное}
Partia zabawek sprowadzonych z Chin okazuje się niebezpieczna.
(NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a batch of toys imported from China turns out to be unsafe.
Oznaczenie zgodności CE w odniesieniu do produkcji w partiach daje dostateczną gwarancję, że wyroby są zgodne z normami europejskimi.
The CE mark of conformity for batch production provides a sufficient guarantee that products conform to European standards.
Harmonizacja i oznaczenie CE dla produkcji w partiach umożliwią uproszczenie i redukcję kosztów, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach.
Through harmonisation and the CE mark for batch production there will be simplification and reduced costs particularly for small firms.
partia (также: strona, bok, półtusza)
volume_up
side {имя существительное}
Właśnie dlatego chcielibyśmy, aby Partia Socjalistyczna stanęła z nami w jednym szeregu w Parlamencie, broniąc matek i ojców.
That is why we would like to see the Socialist Party at our side in Parliament defending mothers and fathers.
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) stoi zdecydowanie po stronie rolników, jeśli chodzi o likwidowanie biurokracji.
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) is firmly on the side of farmers when it comes to removing bureaucracy.
Byłby to fatalny błąd z punktu widzenia rozwoju Ukrainy, gdyby w przyszłości jedna strona tego Parlamentu trzymała z Partią Regionów, a druga z partią Julii Tymoszenko.
It would be a grave mistake for the development of Ukraine if in future one side of this House should side with the Party of Regions and the other with Yulia Tymoshenko's party.
partia (также: stronnictwo)
volume_up
faction {имя существительное}
partia (также: grupa, zestaw, porcja)
volume_up
lot {имя существительное} [брит.англ.] (set, batch)
Komunistyczna Partia Chin ma powody do radości, bo musiała odnieść wielki sukces, aby zalegalizować swoją władzę.
The Chinese Communist Party can rejoice, since it must have achieved a lot of success for the legitimisation of power.
Oznaczenia lub oznakowania identyfikacyjne partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (
Producenci mogą zarządzać zapasami, w tym zwrotami i wycofywaniem produktów z rynku, kodując i skanując numery partii i terminy ważności.
Manufacturers can manage inventory returns, and recalls by encoding and scanning lot numbers and expiration dates.
partia (также: garnitur, para, serwis, zestaw)
volume_up
set {имя существительное}
Istnieją wtyczki pozwalające na załadownie różnych partii danych, które NASA gromadziła przez lata.
There are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.
Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) mamy odwagę uchwalić stosowny zestaw zasad.
We, in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules.
Europejska Partia Ludowa wspiera innowacyjność w Europie i priorytetowo traktuje ustanowienie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
The European People's Party supports European innovation and treats the setting up of a European Institute for Innovation and Technology as a priority.

2. "towaru"

partia (также: transport, przewóz, załadunek, dostawa)
volume_up
shipment {имя существительное}

3. "szachów/brydża"

partia (также: zabawa, gra, partyjka)
volume_up
game {имя существительное}
Trzeba zapobiegać wykorzystywaniu delegalizacji partii jako stawki w grze politycznej.
The use of party bans as a stake in a political game must be prevented.
Kiedy pokazałam mu potrawę, wstał i powiedział "Mominqimiao", wstał i powiedział "Mominqimiao", co znaczy "to bez sensu" po czym wrócił do popołudniowej partii Mahjong.
So, he -- after this I showed him, he got up, and he's like, "Mominqimiao," which means, "This is all nonsense," and goes back to play his Mahjong game during the afternoon.
Kiedy jednak zdecydował się zagrać w partii szachów dotyczącej uprawnień do emisji, wyglądało na to, że chce poświęcać wiele pionów, wliczając w to, na końcu, swojego króla.
When he did decide to join in the game of chess on the board of emission rights, though, he appeared willing to sacrifice many pawns, including, in the end, his king, on his own chess board.
partia (также: runda, partyjka)
volume_up
round {имя существительное}
Chciałabym także powiedzieć, że otrzymuję z Pakistanu doniesienia o niedawnych obławach, aresztowaniach i stawianiu zarzutów tysiącom aktywistów Pakistańskiej Partii Ludowej.
I would also like to say that I have been receiving reports from Pakistan of the recent rounding up, arrest and charging of thousands of PPP militants.

польские примеры использования для "partia"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Polishna piśmie - Partia UKIP z zasady jest przeciwna europejskim partiom politycznym.
in writing. - UKIP is, in principle, against European political parties.
PolishW naszym pierwszym roku, pierwsza partia siatki zeszła z linii w październiku 2003.
In our first year, the first net went off the line in October of 2003.
PolishEuropejska Partia Ludowa popiera sprawozdawcę, ale głosowałaby przeciwko poprawkom nr 6 i 21.
The EPLP support the rapporteur but would have voted against Amendments 6 and 21.
Polish. - Partia UKIP dąży do zniesienia wspólnej polityki rolnej.
in writing. - UKIP wish to see the common agricultural policy abolished.
PolishPartia ta akceptuje decyzję grup etnicznych co do ich udziału lub nieuczestniczenia w głosowaniu.
It accepts the decision of ethnic groups as to whether or not they will vote.
PolishPartie Fine Gael i Partia Pracy stanowią odpowiednio część grup PPE i S&D w tym Parlamencie.
Fine Gael and Labour are part of the PPE and S&D groups respectively in this Parliament.
PolishPonadto partia Jobbik zaleca, aby wyroki dla polityków były podwajane.
Moreover, Jobbik recommends that sentences be doubled for politicians.
PolishPartia Lista Czerwcowa popiera działania mające zapobiegać zanieczyszczeniu ze statków.
The June List supports measures to prevent pollution from ships.
PolishW moim przekonaniu dyskusyjne jest to czy partia UKIP naprawdę reprezentuje irlandzką suwerenność.
Whether Irish sovereignty is represented by UKIP's ideology is debatable, in my view.
PolishPartia Lista Czerwcowa opowiada się za wyłączeniem Szwecji z prawa pracy UE.
Polish. - Partia Pracy w Parlamencie Europejskim pragnie sukcesu jednolitego obszaru płatności w euro.
in writing. - The EPLP wishes to see the Single European Payment area a success.
PolishPowiem tylko słowo o PKK, gdyż partia ta kontynuuje swoją działalność jako organizacja terrorystyczna.
I will just say a word about the PKK, because it continues with its terrorist activities.
Polish. - Partia UKIP popiera uchylenie całego prawodawstwa UE.
PolishHolenderska Partia Wolności konstruktywnie współpracuje z pozostałymi w tej Izbie.
Polish. - Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa uważa terroryzm za ważny problem.
PolishPartia PKK znajduje się na unijnej liście organizacji terrorystycznych.
PolishLondyńska Partia Pracy poparła Komisję: kolejna haniebna zdrada wobec naszej przybrzeżnej społeczności!
London Labour backed the Commission: yet another shameful betrayal of our coastal communities!
PolishElementy te sprawiają, że Partia Jedności Zjednoczonego Królestwa nie może poprzeć przedmiotowego wniosku.
These elements make it impossible for UKIP to support this proposal.
PolishPotencjalne oszczędności dla przedsiębiorstw są większe, i chciałbym, by Europejska Partia Ludowa to dostrzegła.
The potential savings to business are greater, and I wish the EPP would recognise this.
PolishTym samym partia FIDES pośrednio popiera ekstremizm na Węgrzech.