«nabywać» на английском

PL

«nabywać» перевод на английский

volume_up
nabywać {глаг. несов.}

PL nabywać
volume_up
[nabywam|nabywałbym] {глагол несовершенного вида}

nabywać (также: kupować, kupić, nabyć, dokonać zakupu)
Ludzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.
People will then choose to buy such a product in particular.
W kraju, z którego pochodzę, neonaziści próbują nabywać nieruchomości prawie co tydzień.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
Rzeczywista pomoc w takich przypadkach oznacza nadanie im prawa do wniesienia powództwa zbiorowego, ilekroć nabywają oni towary i usługi.
Real help in such cases means giving them the right to take action collectively, wherever they buy goods and services.
nabywać (также: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
volume_up
to get [got|got] {глаг.}
Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
Get wisdom, get understanding; Forget not, neither decline from the words of my mouth;
Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom; Yea, with all thy getting get understanding.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że byłem wzruszony stwierdzeniem wysokiego przedstawiciela, iż za pośrednictwem polityki zagranicznej UE określa się, nabywa tożsamość.
To close, I would say that I was touched by what Mr Solana said - that, through foreign policy, the EU identifies itself. It gets more identity.
nabywać (также: nabyć, otrzymywać, otrzymać, mieć)
volume_up
to have [had|had] {глаг.}
Bardzo wiele przedsiębiorstw europejskich zainwestowało w Chinach, budując lub nabywając tam fabryki.
Very many European companies have invested in China, building or acquiring factories there.
Dotychczas często zdarzało się, że instytucje nabywały lub dzierżawiły nieruchomości w cenie przekraczającej stawkę rynkową.
In various cases previously institutions have purchased or leased property at prices above the market rate.
Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki.
The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; A good understanding have all they that do [his commandments]: His praise endureth for ever.

Синонимы (польский) для "nabywać":

nabywać

польские примеры использования для "nabywać"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishMoże on w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
PolishEuropejski Bank Centralny może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
PolishProgramy "Uczenie się przez całe życie” i "Ludzie” dają przykładowo nieocenione możliwości tym, którzy chcą nabywać nowe umiejętności i znaleźć nową pracę.
For example, both the Lifelong Learning and People schemes provide invaluable opportunities to those who want to learn new skills and find new jobs.