«nabyć» на английском

PL

«nabyć» перевод на английский

volume_up
nabyć {глаг.}
volume_up
nabyć {глаг. сов.}

PL nabyć
volume_up
{глагол}

nabyć (также: nabywać, otrzymywać, otrzymać, mieć)
volume_up
to have {глаг.}
Te i inne usługi masz prawo nabyć od usługodawcy z innego kraju UE bez
For these types of services, and others, you have the right to buy from a service provider located in another EU country without
Aby praca ta sprawnie przebiegała, państwa członkowskie muszą nabyć dostępne technologie lub mieć możliwość ich opracowania i modernizacji.
If this work is to be carried out effectively, Member States have to acquire, or be in a position to develop and modernise, the technologies available.
jeśli u pacjentki występuje wrodzone lub nabyte schorzenie przebiegające z pewnymi
if you were born with or have had any condition with certain abnormal electrocardiogram (ECG,
nabyć (также: zakupić, kupić, wykupić, dokonać zakupu)
volume_up
to purchase {глаг.}
Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.
It is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Do głównych pozycji wydatków administracyjnych w instytucjach należą wydatki związane z nabyciem i wynajmem budynków.
Expenses for the purchase and rental of buildings form one of the main administrative expense items of the institutions.
W przypadku nabycia spółki przez inwestora strategicznego, warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie zamknięcie tego zakładu do tego dnia,
In the event of purchase of the company by a strategic investor, the purchase contract shall be made conditional on this closure by this date;
nabyć (также: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
volume_up
to get {глаг.}
Daleko lepiej jest nabyć mądrości, niżeli złota najczystszego; a nabyć roztropności lepiej, niż srebra!
How much better is it to get wisdom than gold!
Rada nabędzie go dzień później w Brukseli, aby móc go rozważyć.
The Council will get it the day after in Brussels in order to consider it.
Jeżeli nabędzie pan takich uprawnień, może pan powracać rokrocznie z takim wnioskiem.
If you get this power, you can come back year after year.
nabyć (также: otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać, uzyskać)
volume_up
to obtain {глаг.}
Zagrożona jest tutaj przede wszystkim młodzież, ponieważ nie miała jeszcze możliwości nabycia odpowiednich doświadczeń historycznych, znalezienia właściwej drogi.
It is primarily the young generation that is at risk, since they have not had the means to obtain the relevant historical experience of finding the right direction.
Tylko słabe rządy uciekają się do takich środków, aby utrzymać sztucznie nabytą, skorumpowaną władzę i bogactwa.
Only weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth.
Ułatwia on transgraniczną mobilność pracowników oraz osiągnięcie przejrzystości w zakresie kwalifikacji zawodowych nabytych zagranicą.
This system facilitates the trans-border mobility of workers and makes it easier to achieve transparency with regard to professional qualifications obtained abroad.

Синонимы (польский) для "nabyć":

nabyć

польские примеры использования для "nabyć"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishLudność musi nabyć zaufania nie tylko do rządu, lecz również do systemu prawnego.
The population must gain confidence not only in the government, but also in the legal system.
PolishDla posłów Parlamentu można by nabyć samochody o napędzie hybrydowym.
Hybrid cars could be acquired for use by Members of Parliament.
PolishWraz z telefonem trzeba automatycznie nabyć ładowarkę, a to często bardzo irytuje konsumentów.
The charger must automatically be bought with the phone, and this frequently gives rise to great annoyance amongst consumers.
PolishW aptekach internetowych, w sieci można nabyć produkty, które podlegają wymogowi przedłożenia recepty lekarskiej.
Through virtual pharmacies, products which are clearly subject to medical prescription are available over the worldwide web.
PolishTen trend trzeba koniecznie odwrócić - obywatele muszą nabyć umiejętności niezbędne do pomyślnego wejścia na rynek pracy.
That trend must be reversed and citizens must be given the necessary skills for a successful entry into the labour market.
PolishOn lub ona nie ma żadnych praw, jest szkolony lub przekwalifikowany, tak aby nabyć jednorazowe umiejętności, zgodnie z potrzebami kapitalisty w danej chwili.
He or she has no rights, having been trained and retrained in disposable skills according to the capitalist needs of the time.
PolishStworzenie konsumentom europejskim możliwości poznania wszystkich cech produktu pozwala im nabyć większą świadomość i przyczynia się do wzmocnienia ich ochrony.
Giving European consumers the ability to know all aspects of a product increases awareness and strengthens their protection.
PolishAby nabyć jeden z takich zestawów, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą.
Axis offers economical purchases of network cameras together with protective housings. Contact your nearest reseller to order such kits.
PolishUnia musi zyskać większe znaczenie, nabyć możliwość działania w stanowczy sposób oraz stać się prawdziwym biegunem wpływu i potęgi w dzisiejszym wielobiegunowym świecie.
The Union must indeed develop more clout, it must be able to act in a decisive manner and to become a real pole of influence and power in this multipolar world.
PolishChcesz wyjechać za granicę, aby zdobyć nowe doświadczenie, poznać nowych ludzi, zrobić coś pożytecznego, nabyć nowe umiejętności i nauczyć się innego języka?
Would you like to go abroad and gain new experiences, become acquainted with people, do something meaningful and, learn a new language or just improve your knowledge of another language?