«mieć» на английском

PL

«mieć» перевод на английский

volume_up
mieć {глаг. несов.}
PL

mieć [mam|miałbym] {глагол несовершенного вида}

volume_up
Nie możemy mieć pewności, lecz z pewnością musimy mieć określony stopień stabilności.
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
Jeśli chodzi o usługi, będziemy je i tak mieć, ponieważ będziemy mieć politykę przemysłową.
As for services, we will have them because we will have an industrial policy.
Jeżeli będziemy mieć szczęśliwe dzieci, będziemy mieć również szczęśliwe społeczeństwo.
If we have happy children, we will have a happy society.
mieć
Mamy też wspólników w środowiskach biznesowych.
The other partners that we have got is business communities.
I jeszcze raz, dwóch naukowców miało problem z zakłóceniami.
And once again, two scientists have got a problem with noise.
Czy wiedzą państwo, że tylko jeden na dziesięciu Serbów ma paszport?
Do you know that only one tenth of Serbs possess a passport?
Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla UE, której dwa państwa członkowskie posiadają broń jądrową.
This topic has particular importance for the EU, two of whose Member States possess nuclear weapons.
CHMP uznał, że preparat Sanohex i produkt referencyjny mają ten sam profil bezpieczeństwa
the CHMP considered that Sanohex and the reference product possess the same systemic safety profile, as

Синонимы (польский) для "mieć":

mieć

польские примеры использования для "mieć"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishDlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
PolishUważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
I believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
PolishMusimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.
We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishJednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
PolishTo się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
And that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
PolishOczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
PolishNie możemy mieć jednolitego rynku bez tej gwarancji solidarności i spójności.
We cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
PolishW wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
PolishNależy zatem mieć to na uwadze, uwzględniając odpowiednio tę kwestię już teraz.
Therefore, account needs to be taken and due consideration given to this right now.
PolishMusimy mieć jasne wyobrażenie o jej składzie, statusie prawnym i uprawnieniach.
We must be given a clear understanding of its composition, legal status and powers.
PolishNależy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
Differences must be taken into account without penalising certain business models.
PolishLudzie muszą mieć możliwość decydowania we wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
The people must be able to have their say on all these issues, which affect them.
PolishSugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.
What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
PolishTo w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
It is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
PolishJednakże nasze wysiłki i entuzjazm dla uregulowań powinny mieć jasne granice.
However, our effort and enthusiasm for regulation should have clear boundaries.
PolishIstnieją tu potencjalne oszczędności, dlatego musimy mieć odwagę, aby je wprowadzić.
There are potential savings here and we must have the courage to implement them.
PolishPanie komisarzu Kallas, w polityce zewnętrznej nadal będziemy mieć trudności.
Commissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy.
PolishPowinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
PolishNależy jednak mieć jasność, na kim spoczywa odpowiedzialność za taką sytuację euro.
But let us be clear where the responsibility for this situation for the euro lies.