«móc» на английском


Вы имели в виду moc
PL

«móc» перевод на английский

volume_up
móc {глаг.}
volume_up
móc {глаг. несов.}

PL móc
volume_up
[mogę|mógłbym] {глагол}

móc (также: mieć prawo)
volume_up
may [might|might] {глаг.}
Ze zniecierpliwieniem czekam na wysłuchanie komentarzy koleżanek i kolegów, by móc na zakończenie podsumować debatę.
I look forward to hearing any comments colleagues may have and I will sum up at the end.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
You may need to read it again. − Your doctor will also give you a Patient Alert Card, which contains important safety
Mike Pope: May the force be with you.
móc (также: móc)
volume_up
to be able to {глаг.}
Nie jesteśmy dostatecznie bogaci, aby móc opóźniać rozwiązanie tego problemu.
We are not rich enough to be able to postpone dealing with this topic.
Jednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.
However, farmers need support to be able to comply with these standards.
Musimy znieść bariery protekcjonistyczne, aby móc ożywić jednolity rynek.
We must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.

Синонимы (польский) для "móc":

móc

польские примеры использования для "móc"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

PolishObecnie nakazy ochrony tracą moc na granicy kraju, pozostawiając ofiarę bezbronną.
At present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
PolishCzekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.
We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.
PolishGwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.
Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.
PolishTo wspaniałe, móc zlokalizować różne miejsca w odniesieniu do starej topografii.
So this is fun for finding where things are relative to the old topography.
PolishMetabolit 4 ’ - hydroksy ma podobną moc i COX- 2 selektywność jak lumirakoksyb.
The 4’ -hydroxy metabolite has similar potency and COX-2 selectivity to lumiracoxib.
PolishNie ma czasu do stracenia, a więc musimy działać szybko, by móc znaleźć wyjście.
There is no time to spare and we must act quickly to find a way forward.
PolishAle wiemy już znacznie więcej na temat jego przyszłości, aby móc powiedzieć więcej.
But we now know enough about the future of the universe to say a lot more.
PolishSektor finansowy potrzebuje tego rodzaju wiarygodności, aby móc finansować gospodarkę.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
PolishMoc i przystojność jest odzieniem jej; nie frasuje się o czasy przyszłe.
Strength and dignity are her clothing; And she laugheth at the time to come.
PolishPo pierwsze, ponad tysiąc już obowiązujących umów musi zachować moc.
Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
PolishWymagana moc nie powinna przekraczać 1, 5 - krotności mocy wyjściowej lasera.
No more than 1.5 times the required diffuser power output should be needed from the laser.
PolishJeżeli kwestię tę potraktujemy oddzielnie, wówczas zdecydowanie straci ona moc.
If we deal with this separately, then definitely it loses all power.
PolishWielu kolegów czeka, by móc dojechać do Izby.
Very many of our colleagues are waiting to make their way down to the Chamber.
PolishPo pierwsze nadawałby karcie praw podstawowych moc prawnie wiążącą.
Firstly, it would give the Charter of Fundamental Rights legally binding force.
PolishAbym cię oglądał w świątnicy twojej, i widział moc twoję i chwałę twoję.
Because thy lovingkindness is better than life, My lips shall praise thee.
PolishStacje dostały pół minuty więcej na reklamy, by móc więcej zarobić.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
PolishPotrzebujemy wystarczających środków finansowych, aby móc sprostać tym wyzwaniom.
We need to have sufficient funding to respond to these challenges.
PolishMoc (j. m.) jest oznaczana chromogeniczna technika barwienia zgodna z Farmakopea Europejska.
The potency (IU) is determined using the European Pharmacopoeial chromogenic assay.
PolishAby odkryć moc dawania i dzielenia się, musisz dawać i dzielić się.
To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.
PolishZamiast myśleć o tym, co budować zaczynamy budować, aby móc myśleć.
Instead of starting with technology, the team started with people and culture.